Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

03.05.2017.

Savezu penzionera

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. BiH

Trg nezavisnosti broj 11

E-mail supufbib@bih.net.ba

Na ruke Predsjednika gospodina Mehmedalije Rapa

Molim Vas da se ovaj materijal umnoži i dostavi članovima Izvršnog odbora

MOLIM IZVRŠNI ODBOR SAVEZA UDRUGE PENZIONERA UMIROVLJENIKA F. BIH DA RAZMOTRI SLJEDEĆI MATERIJAL I PO ISTOM  ZAUZME STAVOVE

Poštovani članovi Izvršnog odbora jeste li upoznati :

1.          Da su sve penzionere  (od kada je izabran Upravni odbor FZ PIO/MIO) u njemu do danas pojedinačno predstavljala samo tri predsjednika Skupštine penzionera F.BiH?

2.          Da je svaki od njih dok je predstavljao penzionere u radu Upravnog odbora FZ PIO sakrivao, a skriva i danas od Vas i svih postojećih i budućih penzionera, da je Upravni odbor svaki mjesec donosio:

·       Odluke o visini: najniže i zajamčene penzije ispravno primjenjujući član 72 Zakona o PIO/MIO F.BiH što mi je dostavljeno na zahtjev po Zakonu o pristupu informacijama dopisom FZ PIO broj  FZ 3/2-35-182/1 od 23.2.11 godine, citiram dijelove tog dopisa sa mojim napomenama napisanim u zagradama.

o       Za 2007 godinu Odlukom broj UO-86/ 07  od 24.01.2007 godine Upravni odbor je odredio--- iznos zajamčene penzije od 205,54 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 277,48 KM za 35% veća vrijednost. Ovih 35% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).  i --- iznos najniže penzije od 154,15 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 208,10 KM za 35% veća vrijednost. Ovih 35% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).

o       Za 2008 godinu Odlukom broj UO-265/08 od 25.01.2008 godine Upravni odbor je odredio--- iznos zajamčene penzije od 239,49 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 395,14 KM za 53% veća vrijednost. Ovih 53% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ). i --- iznos najniže penzije od 179,61 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 296,36 KM za 53% veća vrijednost. Ovih 53% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).

o       Upravni odbor Federalnog zavoda je 01.02.2010. godine donio Odluku o određivanju visine najviše penzije 1.197,40 KM (isplaćena 1.975,71 KM za 65% veća), zajamčene 239,48 KM (isplaćena 395,14 KM za 65% veća) i najniže 179,16 KM (isplaćena 296,36 KM za 65% veća)   za penzije koje se finansiraju iz doprinosa usklađene sa isplatnim koeficijentom za tekući mjesec u skladu sa članom 51. Zakona. Navedena Odluka je primjenjivana i u 2011. godini.    

o       U zaključku dopisa citiram; „ Dakle, koeficijenti za isplatu se utvrđuju na osnovu raspoloživih sredstava za svaki mjesec u skladu sa  odredbom člana 51. Zakona o PIO, a primjenjuju se počev od 01.01.2002 godine kada je koeficijent za isplatu iznosio1,00 što znači da FZ za PIO/MIO dosljedno primjenjuje odredbu člana 51. Zakona.“  

3.          Da ni za jedan mjesec do danas članovi UO nisu demantirali saopćenja Menadžmenta u javnim medijima i na web stanici PIO da je Upravni odbor odredio u Zakonu o PIO nepostojeće Isplatne koeficijente za obračun visina : najniže i zajamčene penzije .

·       Nezakonitom primjenom (Krivičnim djelima po članu 383 samo za 4 mjeseca od 2007 godine do danas)  isplatnih koeficijenata u članu 51. umjesto izračunatih na osnovu člana 72  penzionerima koji primaju socijalne penzije  isplaćene su veće mjesečne penzije u : 2007 godini za 35%,  u 2008. za 53%, u 2009. i do 2014 godine za 65% i u 2014 godini pa do danas za 73%?

Napomena.:

Da netko ne bi shvatio da imam nešto protiv povećanja socijalnih penzija. Lično smatram da ih je trebalo još povećati po zakonu iz budžeta, a ne kao što je protu zakonito urađeno iz penzionog fonda smanjujući sve ostale penzije.

4.          Ni za jedan mjesec od januara 2003 godine do danas predstavnik penzionera  nije se protivio nezakonitoj primjeni u Zakonu o PIO nepostojećeg isplatnog koeficijenta, umjesto zakonom propisanog stava 4. člana 50.

·       Zbog tog krivičnog djela (član 383 K.Z.F.) ranije penzioniranim (i onima koji su nakon nekog vremena iz novo prešli u ranije penzionirane) ukupno je do danas manje isplaćeno oko 400 miliona KM da bi se za isti iznos nezakonito povećale penzije (imovina) novo penzioniranim.

5.          Da ne primjenjujući stavove 3. i 4. člana 51 penzije su kasnile i do 20 dana pa je došlo i do kreditnog zaduživanja kako bi se penzije isplaćivale na vrijeme. Podsjetit ću na izjave predstavnika FZ PIO : 

·       Akumulirani gubitak u novembru 2016 godine je 212 miliona KM i sa svakom isplatom penzija se povećava.

·       Prazan rezervni fond od oko 165 miliona KM.

·       Da bi se decembarska penzija isplatila od  5  do 13 januara: Sa bankama je potpisan revolving kredit od 74 miliona KM.

·       Sredstva od 13 miliona KM (20%) od prodaje manjinskog državnog udjela od dvije firme dodijeljena su penzionom fondu.

·       Vlada je 23.12.2016 godine dala suglasnost Skupštini JP „BH POŠTA za prestrukturiranje raspoloživih sredstava od 45 miliona od 01.01.2017. do 30 06 2017 godine kako bi se sa PIO/MIO zaključio ugovor.

 

6.          Da Parlament F.BiH kao jedini nadležni nije odobrio sredstva za povećanje vrijednosti socijalnih penzija.

·       Socijalne penzije nezakonito povećane isplaćene su iz sredstava fonda PIO (prikupljenih doprinosa). Zbog toga su smanjene penzije svim penzionerima koji ne primaju socijalne (najnižu i zajamčenu penziju) do kraja 2016 godine za sumu od 4 milijarde i 470 miliona KM?

7.          Da je predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO morao :

a)   Inzistirati na primjeni koeficijenta člana 72 ( po Odlukama iz stavke 2) ? ili

b)   Dobiti suglasnost svih penzionera : (:-- čiji je predsjednik Skupštine, -- koji su članovi Udruga penzionera, --koji nisu ni članovi Saveza ni članovi Udruga penzionera  kojima se nezakonito smanjuje penzija) da se slažu da im se svaki mjesec od januara 2007 godine do danas u tim iznosima i za tu namjenu smanjuje penzija?  Nije je ni tražio, a ni dobio.

c)    Informirati sve penzionere o Izvještajima revizije financijskih izvještaja o godišnjim poslovanjima FZ PIO,

·        Citirat ću samo jedan dio izvještaja„Već duže vrijeme se ukazuje da nedosljedna primjena člana 51. Zakona o PIO značajno utiče na financijski rezultat Federalnog zavoda, kao i osiguranje likvidnosti i redovnu isplatu penzija, a ne principijelna primjena navedenog člana Zakona se nastavlja, što je ugrozilo likvidnost i poslovanje Federalnog zavoda.

 

d)   Inzistirati na punoj primjeni postojećeg Zakona o PIO od januara 2003 godine. Kako je neostvarivo da F. BiH isplati redovnim penzionerima tako visoke iznose sredstava lično vjerujem da bi redovni penzioneri mogli prihvatiti sljedeće-(suglasnost!)

·       Zahtjev bi trebalo da glasi ; Zahtjeva se puna primjena postojećeg Zakona od januara 2016 godine i da se razlike od po Zakonu izračunatih do dosada isplaćenih socijalnih penzija povećane za 10% isplaćuju iz budžeta F.BiH. Redovne penzije bi na ovaj način mogle biti mjesečno za 30% do 37% veće.

·       Iz ove razlike od onih koji ne primaju socijalne penzije 10% bi se moglo izdvajati za smanjenje do sada kumuliranog duga dok bi  ostatak duga uplaćivala Federacija iz budžeta  po iznosima i rokovima koji bi osigurali da se do kraja 2017 godine isplati kompletan kumulirani dug PIO.

·       Po sanaciji kumuliranog duga i dovođenja redovnih penzionera u međusobno ravnopravniji položaj, ali još uvijek nepovoljan prema ostaloj radnoj populaciji stanovništva F.BiH, mogao bi se nastaviti proces usvajanja novog Zakona o PIO ali bez smanjenja doprinosa o PIO.

8.          Kako uži rukovodeći tim  nije ni obavijestio o naprijed izloženom penzionere, a uz to je od Izvršnog odbora sakrivao zahtjeve za pokretanje tužbe ili masovnih javnih protesta protiv onih koji su činili ova teška krivična djela (po članu 383 i 340), te bez Odluke Izvršnog odbora ukinuo (zamijenio članove sa poslušnim) u dvije Stalne komisije  i Ekspertni tim (zbog toga  što su inzistirale na poštivanju zakona , tužbama ili masovnim javnim protestima penzionera) jasno je što nam i pored tri peticije nisu dozvolili da  to prikažemo IZRŠNOM ODBORU SAVEZA PENZIONERA od 2008 godine do danas i Skupštini Saveza penzionera 2013 godine i 25.04.2017 godine.

24.04.2017.

Obavijest za one koji prate moj blog Superpenzioner

Obavijest za one koji prate moj blog  Superpenzioner

U Dnevnom avazu od 16.04.2017 godine predsjednik Saveza penzionera Federacije gospodin Mehmedalija Rapa poručio je da će se penzioneri 25 aprila na zasjedanju Skupštine odrediti o novim radikalnim potezima zbog sve lošije situacije u kojoj se nalaze. Opcije su kako tvrdi masovni protesti ali i još radikalnije metode, poput građanskog neposluha te blokade institucija sistema.

Iz javnih medija sam saznao da će 27.04.2017 Federalna vlada predložiti po hitnom postupku Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvajanje Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju (PIO/MIO).

 

Jasno je nakon ovih informacija da će redovni penzioneri ponovo po ko zna koji put u zadnjih 10 godina uz pomoć Saveza penzionera biti prevareni i novim zakonom još više opljačkani.

 

Želja mi je bila da na tom skupu u ime potpisnika peticije sa još trojicom penzionera upoznam učesnike o onom o čemu u blogu pišem od 2008 godine. Nažalost u telefonskom razgovoru sa Predsjednikom  (kome dostavljam sve što pišem u blogu) nisam mogao dobiti informaciju ni gdje će biti ni kada će početi sastanak.  Čak i ako dođemo u Sarajevo saopćeno mi je da nam se neće dozvoliti ni da uđemo u salu u kojoj će biti Skupština, a kamo li da se obratimo učesnicima.

I ovaj put o položaju penzionera odlučivat će samo oni koji za svoj rad  na bilo kom radnom mjestu u institucijama Saveza primaju mjesečnu nadoknadu koja ni jednom od tih učesnika nije manja od 20%  njihove penzije a zna biti i preko prosječne plate u Federaciji.. Znaju svi ti učesnici Skupštine da će te novce primati  doživotno ako ne budu“TALASALI“ i da će biti zamijenjeni podobnim i poslušnim ako ne zastupaju ono što se od njih traži čak i kada je   nezakonito. Ipak je ta nadoknada svakog mjeseca daleko veća od  povećanja penzije od 5% koja se jednom dogodi poslije 3,5 godine . Zato nema protesta, tužbi i zato su internetski nepismeni (ne informirani) i novčano nesposobni (da plaćaju advokate) redovni stariji penzioneri zlatna koka javnom sektoru, korisnicima budžeta i političarima na vlasti.  Zapitaju li se političari i oni koji im u tome pomažu do kada će to trajati i koliki mogu biti sudski troškovi i odštete sada već u dovoljnoj mjeri informiranim i opljačkanim penzionerima ?

30.03.2017.

Novi Ginisovi rekordi F.BiH

 

Nominacija za nove Ginisove rekorde ostvarene u F.BiH

 

Ni jedna država za one kojima je potrebna socijalna pomoć ne koristi za tu pomoć sredstva prikupljena u penzionom fondu ( doprinos za penziono i invalidsko osiguranje).

 

A.      Samo Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO i Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih imovinskih prava i temeljnih sloboda.

1.    U 2007 godini je mjesečno za u prosjeku 135.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajao 35% više od po Zakonu određenog iznosa (nezakonito po u prosjeku 10,5 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.  Predlažem (nominiram) tih 35% za novi  Ginisov rekord. 

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima mogle su se  u 2007 godini isplatiti 2,2 penzije više odnosno penzije povećati za 18%.

2.    Rekord je povećan u 2008 godini na 53% kada je mjesečno za u prosjeku 167.500 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 53% (nezakonito po u prosjeku 17,2 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u      2008 godini isplatiti 3,7 penzija više, odnosno penzije povećati za 31%.

3.    Rekord je povećan u 2009 godini i do kraja 2013 godine na 65% kada je mjesečno za u prosjeku 189.500 do 197.000 u 2013 godini penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 65% (nezakonito po u prosjeku od 37,5 do 41 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2009. i do 2013 godine  isplatiti 7,2 do 7,8 penzija više odnosno penzije povećati za 60 % do 70%.

4.    Rekord je povećan u 2014. i do kraja 2016 godine na 73% kada je mjesečno za u prosjeku 197.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) za 73% izdvajano nezakonito po u prosjeku 48,8 miliona KM iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·        Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2013. i u 2016 godini  isplatiti 9,2 do 8,5 penzija više odnosno penzije povećati za 77 % do 70,5%.

5.    Vladi F. BiH očito nije dovoljno da nezakonito po ovom osnovu iz penzionog fonda mjesečno uzima po 48,8 miliona KM kako bi tim sredstvima povećala primanja svoja i javnog sektora pa se odlučila na obaranje novog rekorda. Namjera je da prijedlogom novog Zakona o PIO/MIO pored ovih 48,8 miliona KM plaća i :

o        ----razliku do minimalne penzije od zarađene penzije sa 15 godina staža član 40. (do sada bilo od 20 godina staža) pa se za to povećavaju nezakonita izdvajanja iz fonda PIO/MIO –novi budući rekordi.

o       ----razliku od visine prijevremeno penzioniranih (za koje uplaćuje doprinos na minimalac pa je veliki broj penzija manji od socijalnih) i ti penzioneri idu ranije u penziju pa i po tom osnovu koriste više sredstava iz penzionog fonda član 140. i 141.

v     Mada su po Ustavu federalna vlast i kantoni nadležni za oblast socijalne politike  (Zakon i sredstva propisani i odlukama Upravnog odbora PIO/MIO pravilno određeni) krivičnim djelom po članu 383 svaki mjesec Menadžment objavljuje da je Upravni odbor odredio znatno veće koeficijente (što Upravni odbor ne demantira). Nezakonitom primjenom tih većih isplatnih koeficijenata, iz penzionog fonda umjesto iz budžeta isplaćuju se naprijed opisane razlike sredstava (od 35% do 73%) za uvećane vrijednosti socijalnih penzija koje se predlažu za Ginisove rekorde.

v     Entitet RS razlike od zarađenih do isplaćenih visina socijalnih penzija za čak 15 različitih kategorija penzija po članu 157. i 158. Zakona o PIO oko 20% plaća iz budžeta pa se za državu BiH ne može u cjelini tvrditi da obaveze za socijalne korisnike plaća iz fonda PIO/MIO (prikupljenih doprinosa).

 

B.    Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.  Od januara 2003 godine do januara 2017 godine primjenom nepostojećeg u Zakonu (većeg) isplatnog koeficijenta umjesto Zakonom propisanog koeficijenta člana 50. stav 4. Menadžment i Upravni odbor PIO/MIO su ; što prijavljujem kao novi Ginisov rekord od ranije penzioniranih; starih, bolesnih i često zavisnih od tuđe njege, krivičnim djelom član 383. oduzeli oko 400 miliona KM i  za taj iznos nezakonito povećali penzije novo penzioniranim.

·         Za primjer navodim samo početak primjene 2003 godine i penziju u 2016 godini, te posljedice ovog rekorda po penzionere: Svi penzionirani do januara 2003 godine (ranije penzionirani) koji su živi u januaru 2017 godine primili su 14 svojih  penzija manje  da bi se tim sredstvima nezakonito oduzetih od ranije penzioniranih nezakonito povećale penzije novo penzioniranim.  Penzioniranim u 2016 godini isplaćeno je 4,5 njihovih penzija  više. Kao posebnost ovog rekorda (što bi se moglo tretirati kao poseban rekord) je ; da su penzioniranim  u prva tri mjeseca 2003 godine za 5,79% nezakonito povećane prve penzije i za svih 168 mjeseci sa tim povećanjem isplaćivane.  Zbog većeg povećanja novim penzionerima i prelaska nekad novo penzioniranih u status ranije penzioniranih  (penzionog fonda koji po Zakonu nije priznavao ta povećanja) dogodilo se da su ranije penzionirani u konačnom obračunu primili 14 penzija manje sa povećanjem od 5,79% nego da takvih povećanja nije bilo.To nitko ili skoro nitko od ranije penzioniranih ne zna.

·         Veoma važan princip u sistemu penzionog osiguranja  u svim državama je princip održivosti realne vrijednosti stečene penzije. U svim zakonima o penzijsko invalidskom osiguranju država posebnim članom (Član 3.) garantira : „Prava iz PIO/MIO su; NEOTUĐIVA,LIČNA, MATERIJALNA NE MOGU SE PRENOSITI NA DRUGA LICA,NE MOGU ZASTARJET I NE MOGU SE ODUZETI ILI OGRANIČITI.

 

C.    Za nove Ginisove rekorde prijavljujem u F.BiH samo neke od nelogičnosti nastale kršenjem domaćih (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodnih zakona, Ustava i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.      U decembru 2016 godine prosječna penzija redovnih penzionera 364,69 KM manja je od socijalne zajamčene 434,90 KM za 70,21 KM ili za 16%. Po Zakonu o PIO/MIO morala je biti za 20% veća.

·        Zakon poznaje dvije socijalne penzije:-- najnižu do 40 godina penzionog staža i 65 godina života i -- zajamčenu sa 40 godina penzijskog staža. Ni za jednu ne postoje  bilo koji socijalni uvjeti za njihovo primanje pogotovo jer se socijalne penzije u prosjeku isplaćuju za 73%  većih vrijednosti od Zakonom  propisanih (član 72) i za tu vrijednosnu razliku umanjuju nezakonito penzije ostalim penzionerima. Po tom osnovu prijavljujem za uvođenje novog rekorda da su isplaćene penzije  za VŠ ili VKV zaposlenike sa 40 godina penzionog staža skoro identične sa NSS zaposlenicima istog staža koji su 200% manje uplatili doprinosa i  34% više primili iz penzionog fonda do 72 godine života.

·        Najniža neto primanja zaposlenika od 608 KM ( najniža neto plata 410 KM + topli obrok 165 KM i zadržimo se još na regresu od 33 KM) veća su od prosječnih primanja penzionera 364,69 KM za 243,31 KM ili za 66,72%. Ovaj podatak zaista zavređuje da bude prioritetno uvršten u knjigu Ginisovih rekorda tim prije što su po informacijama sva do sada neoporezovana primanja oporezovana i utjecala na povećanja penzija (prosječne plate rasle sa 839 KM na 861 KM, a penzije smanjene sa 365,64 KM na 364,69 KM.

·        Ostalo je još da se drastično smanje doprinosi za PIO/MIO. Kolike će tada biti razlike najnižih primanja zaposlenika i prosječnih penzija redovnih penzionera ? Ubrzo se očekuje izmjena ovog rekorda. Teško penzionerima po provođenju reformi.

D.   O nezakonitoj isplati povlaštenih penzija iz sredstava uplaćenog doprinosa za PIO/MIO skoro da ne bi trebali ni pisati.Tužbom koju je umjesto predstavnika penzionera podnio F.Z i presudom sredstva od 181 milion KM nezakonito korištena za isplatu povlaštenih penzija od 2005. do 2009 godine vraćaju se od 2013 u 120 rata penzionerima. Za sredstva penzionera oduzeta po nezakonitom Zaključku Vlade  broj 788 (nije imala odobrenje Parlamenta ni za Zaključak ni za sredstva)  nije još donesena nikakva odluka niti bilo tko o vraćanju tih ne baš malih sredstava išta poduzima. Treba znati:

  • Da se nezakonito oduzeta sredstva od penzionera od kojih su oduzeta (penzioneri iz 2005. do 2009 godine) ne vraćaju tim (veliki broj ih je umro do 2013 godine, a hoće li i koliko biti živih u 2 033 godini do kada se planira povratak tih sredstava) već svim penzioniranim.
  • Sredstva su oduzimana kada su penzije isplaćivane po koeficijentu od 1,15 do 1,65 a vraćaju se kada je koeficijent 1,73 i 1,816 (4 godine). Koliko je tih sredstava pojela inflacija. Koliko će ih umanjiti za narednih 6 godina ako se uopće budu vraćala ?
  • U tri rate nezakonito isplaćenih 39.000.000 KM u 2010 godini po Zaključku broj 788 i naknadnim isplatama po tom osnovu predstavnici penzionera nisu i očito i ne misle ništa poduzimati da bi zadržali svoja dobro i na vrijeme plaćana radna mjesta.
  • Možda bi i ova stavka pod D. mogla da se uvrsti u rekorde, ali ne u državne jer entitet RS ovo po ranije spominjanom članu 157 Zakona o PIO plaća iz budžeta.

E.  Od 2008 godine ispred potpisnika tri peticije penzionera borim se za realizaciju Zaključaka rukovodstva Saveza udruženja penzionera umirovljenika KSB/ŽSB u kome su pobrojani svi ovi problemi.  O tim problemima pišem detaljno u bloggu „superpenzioner“, a kojeg je do danas otvaralo preko 268.000 korisnika, bez ijednog negativnog i sa izuzetno  pozitivnim komentarima onih koji su ga komentirali. Za to vrijeme sam pribavio i posjedujem originale; ovjerene štambiljem, potpisane  i uredno zavedene kroz protokol,  iz kojih se može konstatirati da je sve ovo što tražim a što je u j nadležnosti onih koji su izdali te dokumente ispravno (da sam u pravu i da se zakon  krši).

·       Takva mišljenja imam od: Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta F.BiH iz 2008 godine, Ureda za zakonodavstvo Vlade  F.BiH iz 2008 godine, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz 2008 godine, Direktora F.ZPIP/MIO iz 2008 godine,  Saveza udruženja penzionera umirovljenika F.BiH iz 2009 godine, Odgovora F.ZPIO/MIO na upit o pristupu informacijama po Zakonu o slobodi pristupa informacijama iz 2011 godine, te sljedećim stavovima i presudama:

Odluke ustavnog suda:                                                                                                                              

Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                                                                Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                           ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima eđunarodnog prava.                                                                                                    

Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                               Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F.  BiH             

Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

 

 

                                                                    uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                                                                 

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

 

UKIDANJE ODLUKE

o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

 

v     U zaključku stavke pod E. proizlazi novi Ginisov rekord da je Zvanična zabilješka po vještačenju jednog vještaka financijske struke iz 2010  godine kojom je konstatirano da u radnjama navedenih organa odnosno zaposlenih službenih lica nema elemenata bilo kog krivičnog djela jača od stavova, mišljenja, odluka i presuda svih naprijed  navedenih institucija. Zabilješku sam primio poslije dvije godine i 7,5 mjeseci i poslije 12 poslanih dopisa. To je vještačenje u kom su morali učestvovati vještaci više struka (posebno pravne, jer se po tom osnovu kršio zakon -složeno vještačenje- na što sam upozoravao). Vještačio je samo jedan vještak pa ipak je njegovo vještačenje  bilo  jače od svih stavova, presuda, priloženih zakona i dokaza o kršenju tih zakona.  Nažalost to mišljenje i nakon  mojih dodatnih 20 dopisa i urgencija je postalo konačno u maju 2016 godine bez mogućnosti žalbe.

 

v     Napomena i pitanje:

        Za sva ostala socijalna davanja sredstva se izdvajaju iz budžeta, od svih korisnika budžeta pa samim tim i od penzionera. Zašto i po kojem zakonskom aktu se za socijalna davanja penzionerima ukupna sredstva  uzimaju samo iz penzionog fonda (od onih koji ne primaju socijalne penzije) a ne od svih korisnika  budžeta?

 


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 05/2017 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
lomljivo
ein jeder engel ist schrecklich
Strangers In The Night
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Optimistično presimistična
neka lutko, uredu je...
MeiMa ... Istina je u našim očima ...
Sve prolazi
Hemija života
Ljubav je bajka za budale
modrarijeka
Govor Srca
A onda padne noć, prokleto dugi sati...
Esprit de finesse.
Zar se nismo shvatili?
akodočekamsutra
gradcednostizemljebozjemilosti
Go Ask
Zivot kroz Bremeplov
Zoetrope
Slike iz polja
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Moje si more, još pamtim nebo u očima
Malo me ljubila. Malo ubila.
va§IONka
spagosmail
Fildžan viška
About Today
PISKARANJA
UNLIMITED ZONE
INDIA SONG
Florence
UvijekSlugaNikadGospodar
Prosjek.
Ja sam budućnost !
Dišem
Ters. I šta sad mogu?
Voli me i ne voli me.
Don't be like the rest of them, darling
Voli da bi te Allah volio
Use Nase Podase
Crtice o vječnom
Carte blanche
Bojis li se mraka
Žena mrtvog pjesnika
JOJI
Saudade, meu amor?
Evropejka u raljama života
San o jednoj ženi
pogresna tableta
više...

BROJAČ POSJETA
276564

Powered by Blogger.ba