Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

23.08.2016.

Izvršnom odboru

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA                                                     PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. B i H

Trg nezavisnosti broj 11

E-mail supufbib@bih.net.ba

Na ruke Predsjednika gospodina Omera Omerefendića i Mehmedalije Rapa

Molim Vas da se ovaj materijal umnoži i dostavi članovima Izvršnog odbora

MOLIM IZVRŠNI ODBOR SAVEZA UDRUGE PENZIONERA UMIROVLJENIKA F. BIH DA PO MOGUČNOSTI HITNO RAZMOTRI SLJEDEĆE PRIJEDLOGE I PO ISTIMA ZAUZME STAVOVE

Da li po ovome treba podići optužnicu ili aktivirati zamrznuti štrajk redovnih penzionera ?

Ovih dana sa svih strana čujemo da se presude Ustavnog suda moraju izvršavati.                        Pri tome su najgrlatiji upravo najviši i najodgovorniji političari F.BiH ¸ 

A.   Zašto predstavnici penzionera ne traže povrat svojih sredstava preko 700 miliona  nezakonito isplaćenih iz penzionog fonda umjesto iz Budžeta za povlaštene penzije na osnovu ?

1       Odluka ustavnog suda:                                                                                                                              Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                                                                 Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH.                                                                                                                   Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

2       Isplata povlaštenih penzija iz penzionog fond

a)     Od 2005. do kraja 2008 godine Vlada penzionerima po presudi duguje 181 milion KM jer ih  je nezakonito isplatila iz fonda PIO/MIO povlaštenim penzionerima.    Parlament F. BiH je odredio da se ovaj dug izmiri u roku do 10 godina 

b)    Po članu 126 Zakona o PIO/MIO sredstva vojnih osiguranika  vode se na posebnom podračun-u i sa njega isplaćuju. Taj podračun je prazan od 01.11.2011 godine (Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja za 2011 godinu  F. zavodu PIO/MIO). Broj korisnika (preko 36.000) je znatno veći od nosilaca osiguranja vojnih penzija.

c)     Po Zaključku Vlade broj 822 nezakonito se 50% potrebnih sredstava za povlaštene penzije isplaćuje iz penzionog fonda (do danas 3,5 penzija oduzeto svakom penzioneru).   .

d)    Zajednički stav Misije MMF u BiH i FZ PIO/MIO je da se za povoljnije penzioniranje, ne može planirati financiranje, ni potpuno niti djelomično, iz sredstava prikupljenih doprinosa, već u cjelini iz budžeta.

e)      Zašto se ne poštuje Član 16 stav 5 Zakona o prijevremenom penzioniranju branilaca Obrambeno Oslobodilačkog rata (Službene n. F.BiH broj 41/13)?   .   

f)      Nezakonitom isplatom sredstava iz penzionog fonda već od 2010 rezervni fond je prazan i do danas se svake godine povećava akumuliran gubitak penzionog fonda.            

 

B:  Zašto predstavnici penzionera ne traže povrat svojih sredstava preko 4.017 miliona  nezakonito isplaćenih iz penzionog fonda umjesto iz Budžeta za nezakonito povećanje socijalnih penzija na osnovu ?

1. Odluke ustavnog suda:                                                                                                                              Broj  U-5/00 od 29.09 2000.  

Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                                                                                                                         ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                                                                 

      Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

2.                                                                 uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                                                                 

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

3. UKIDANJE Odluke o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

a.                  Isplate razlike od po članu 72. Zakona o PIO određenih do visine isplaćenih socijalnih penzija iz penzionog fonda (ukupno 4.017 miliona KM) umjesto iz Budžeta

Do ovoga je došlo jer je Upravni odbor FZ PIO nezakonito i neovlašteno „zloupotrebom položaja i ovlaštenja“ krivično djelo  po članu 383. stav 1. u vezi sa članom 5. stav 2. Krivičnog zakona F. BiH :određivao objavljivao i primjenjivao u Zakonu o PIO nepostojeći isplatni koeficijent umjesto Zakonom o PIO predviđenog i vrlo precizno definiranog koeficijenta člana 51. Parlament je jedino ovlašten donositi i mijenjati ovaj zakon, ili ovlaštenje prenijeti na drugog sa preciziranim  ovlaštenjem objavljenim u Službenim novinama F.BiH sa preciznim datumom stupanja na snagu i trajanjem te izmjene. Niti je bilo izmjene Zakona ni ovlaštenja,a ni saglasnosti svakog od 170 000 penzionera da mu se toliki iznosi i toliko godina nezakonito oduzimaju.

b.         Nezakonito uvećane isplate prve penzije kojom se ukupno povećavaju za 340 do 422 miliona KM penzije novo penzioniranim i za isti taj iznos smanjuju penzije ranije penzioniranim. Nije ovim oštećen penzioni fond.

Do ovoga je došlo jer je Upravni odbor FZ PIO nezakonito i neovlašteno „zloupotrebom položaja i ovlaštenja“ krivično djelo  po članu 383. stav 1. u vezi sa članom 5. stav 2. Krivičnog zakona F. BiH :određivao objavljivao i primjenjivao u Zakonu o PIO nepostojeći isplatni koeficijent umjesto Zakonom o PIO predviđenog i vrlo precizno definiranog koeficijenta člana 50 stav 4.. Parlament je jedino ovlašten donositi i mijenjati ovaj zakon, ili ovlaštenje prenijeti na drugog sa preciziranim  ovlaštenjem objavljenim u Službenim novinama F.BiH sa preciznim datumom stupanja na snagu i trajanjem te izmjene. Niti je bilo izmjene Zakona ni ovlaštenja.

 

Napomene i zaključci:

1.      Prvo smatram da su najniže penzije veoma male i da ih treba povećati, ali da to povećanje ni u kom slučaju ne može biti iz penzionog fonda (smanjenjem drugih zarađenih penzija nego iz Budžeta kako to zakoni i propisuju.

2.      Korištenje isplatnog koeficijenta za obračun penzija redovnih penzionera je krivično djelo i ako se poštuju domaći i međunarodni zakoni to se mora ispravit i primijeniti ono što Zakon propisuje. Da ne bi bilo problema zbog toga i kod povlaštenih penzionera (korišten isplatni koeficijent) predlažem da se obavezno izmijeni:                                                                                                  a)  Naziv Povlašteni penzioneri u   ISTAKNUTI  DEMOBILIZIRANI  BRANIOCI                                                                                                                              b)   da se koeficijenti iz Zakona o PIO/MIO koriste samo za redovne penzionere i da   se za ISTAKNUTE DEMOBILIZIRANE  BRANIOCE zadrže postojeći ili uvedu novi koje bi određivalo nadležno resorno ministarstvo, a ne PIO/MIO F. BiH.  

3.      Jasno je da F BiH ne može penzionerima vratiti nezakonito do sada oduzetih skoro 5 milijardi KM .                                                                                              Ono što može i treba je:

a)      Da do kraja godine  iz buđeta sanira fond PIO

b)      Da do kraja marta 2017  godine u fond PIO uplati po Zakonu  obaveznu planiranu godišnju rezervu od 10%

c)      Da već sljedeću penziju redovnih penzionera isplati iz prikupljenih sredstava  striktno primjenjujući odredbe Zakona o PIO do 5 –tog u mjesecu za protekli mjesec

d)       Da iz Budžeta isplatiti sve povlaštene penzije penzionerima koji nisu ispunili uslove za penziju po propisima FZ PIO. 

e)      Da iz Budžeta F.BiH isplati razlike od socijalnih penzija izračunatih po članu 72 Zakona o PIO do visine isplatnih. Nove visine isplatnih socijalnih penzija moraju biti veće od danas isplaćivanih .

f)         Dogovorenu razliku od dosadašnje visine snosio bi penzioni fond.

21.08.2016.

Nastavak prethodnog posta

 

Navodim samo nešto od onoga što bi trebali znati ili čuti učesnici rasprave da bi mogli realno procijeniti trenutni i budući status penzionera u društvu

  1. Nezakonito smanjiti zarađenu penziju VŠ za 269 KM (sa 614 KM na 345 KM)  da bi se i od tih novaca nezakonito povećala penzija NSS i drugih za 171 KM (zarađena od 100 do 434,90 KM na 434,90 KM) , ili nezakonito povećati penzije novo penzioniranim sa  1.197 KM za 976,75 KM (81,6%) da bi se zbog toga smanjile penzije ranije penzioniranim (čak i onim sa penzijom manjom od 50 KM), ne znam kako objasniti.  Normalnom čovjeku ovakvo nezakonito oduzimanje/ davanje trebalo bi  biti neshvatljivo i zaista je suludo, uz to što je i nezakonito, i zbog kršenja zakona predstavlja krivično djelo.
  2. Oduzimati u ime solidarnosti nezakonito punih 269 KM od penzionera čija je zarađena penzija 661 KM pa da zbog toga prima 345 KM a ne oduzimati zakonito u ime solidarnosti od onih koji primaju 10 puta veće iznose je za svaku osudu.
  3. Primjenom nezakonitih  koeficijenata ni jednom članu vlada i parlamenta (primanja često  preko 5.000 KM) i ostalim koji primaju platu iz budžeta  nisu za tu namjenu (solidarnost prema penzionerima sa veoma malim penzijama) smanjena primanja ni za 1 KM. (Sredstva za socijalna davanja po presudama Ustavnog suda i mišljenju Ombudsmana ne mogu biti iz fonda PIO/MIO, već iz budžeta).

 

a)    Vlada F. BiH je najviša izvršna, a ne zakonodavna vlast u  F. BiH. Samim tim nema pravo donositi, a ni mijenjati zakone bez odobrenja parlamenta sa definiranim zadacima i rokovima objavljenog u Služenim n. F. BiH.  Takvo odobrenje Parlamenta nije postojalo.

b)    Ako to važi za Vladu kako je moguće da Upravni odbor krši propise  i zakone koje je donio Parlament  ?

c)    Članom 143. Nacrta novog Zakona o PIO/MIO propisano je da se dostignuti nivo penzija za sve postojeće penzionere (400.000 penzionera) neće dirati., odnosno da će se korisnicima prava iz PIO/MIO koji su ta prava ostvariti po propisima koji su se primjenjivali do stupanju na snagu novog zakona, ista osiguravati u dostignutom nivou, kao i da će se ta prava usklađivati sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.                                                                                                                                   Dostignuti nivo penzija postojećih penzionera nastao je kršenjem domaćih i međunarodnih zakona, Ustava BiH.  

d)    Ne bi se smio primijeniti bez osiguranja ravnopravnosti penzionera u novom zakonu ni u trezorskoj isplati.                                    

 

e)    Podsjetimo se:                                  

1.                Međunarodni standardi;  prava i slobode određeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezinim Protokolima direktno se primjenjuju u BiH i imaju prvenstvo pred svim drugim zakonodavstvom.

2.                Članom 177 Krivičnog zakona F. BiH (Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina—Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) citiram:                                                                                               Ko uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu takve razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice kaznit će se…….

Odluke ustavnog suda:                                                                                                                              Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                                                                Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                                                                                                                         ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.                                                                                                     Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                                                                 Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH.                                                                                                                   

 Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

                                                                    uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                                                                  

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

UKIDANJE Odluke o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

S poštovanjem

Dostavljeno:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

U Travniku, 20.08.2016 godine                                
21.08.2016.

NASTAVAK PRETHODNOG POSTA

Komentar:

  1. Sva ova kršenja Zakona odvijala su se u okviru raspoloživih sredstava Fonda PIO/MIO. Zbog toga su uslijedile slijedeće posljedice:
  2. Nezakonito se prenose izuzetno velika sredstva svakog mjeseca po penzioneru od oko 175.000 „ostalih“ penzionera  na drugu grupu penzionera.
  3. Ta sredstva nisu smjela kao socijalna davanja nezakonito se isplatiti iz Fonda PIO/ MIO dok Federacija taj iznos ne uplati Fondu, jer je obaveza Federacije da iz Budžeta financira socijalna davanja. (Odluka Ustavnog suda U-40/10 ). Federacija za ovu namjenu nije uplatila ni marke u Fond PIO/MIO. Na taj način Fond PIO/MIO -„ostali“redovni penzioneri koji ne primaju najnižu i zajamčenu su za taj iznos sredstava oštećeni- pokradeni.  
  4. Rad je vrijednost koja se na tržištu ostvaruje. Dio toga rada odvojen i povjeren državi, kao doprinos za sigurnu starost, uz njenu garanciju da će ga kroz penziju vraćati kroz realnu i održivu vrijednost je svugdje u svijetu vlasništvo- lična imovina penzionera/ umirovljenika koja im se kroz penziju/mirovinu vraća i nema niko pravo da je oduzima, ili smanjuje dajući je nezakonito nekom drugom. Ovo je potvrdio i Ustavni sud svojom odlukom  broj U-5/00 od 29.09.2000 godine.                                                 Svi: zakoni, uredbe, odluke ustavnog suda, mišljenje ombudsmena , monetarnog fonda su da se ne mogu iz penzionog fonda financirati povlašteni penzioneri dok po Zakonu o PIO/MIO ne steknu status penzionera.
  5. Postavlja se pitanje;  da li su se povlašteni penzioneri borili samo za penzionere pa im samo penzioneri iz svojih  sredstava dodatno iskazuju posebnu zahvalnost., ili za sve stanovnike Federacije i BiH?                                                                                              Jasno je da su se borili da svima bude bolje i normalno je da im svi iz budžeta i financijski izražavamo zahvalnost uključivo i penzioneri.

7.      Jasno je iz izloženog da je korišteni isplatni „kumulativni“ koeficijent korišten za obračun penzija redovnih penzionera krivično djelo i da se mora, ako se poštuju domaći i međunarodni zakoni to ispravit i po Zakonu primijeniti ono što Zakon propisuje. Da ne bi bilo problema zbog toga i kod povlaštenih penzionera (korišten isplatni koeficijent) predlažem da se obavezno izmijeni:                                                                          a)  Naziv Povlašteni penzioneri u   ISTAKNUTI  DEMOBILIZIRANI  BRANIOCI                                                                                                                              b)   da se koeficijenti iz Zakona o PIO/MIO koriste samo za redovne penzionere i da   se za ISTAKNUTE DEMOBILIZIRANE  BRANIOCE zadrže postojeći ili uvedu novi koje bi određivalo nadležno resorno ministarstvo, a ne PIO/MIO F. BiH.  

Federacija svoje obaveze prema određenim kategorijama građana, među koje spadaju i obaveze prema penzionerima sa najnižim i zajamčenim penzijama, na ovaj način nezakonito i bez imalo griže savjesti, rješava na štetu životnog standarda „ostalih“ penzionera/ umirovljenika koji su u punom iznosu i redovno uplaćivali doprinos i pri tome ne sankcionira teška krivična djela (naprijed obrazložena) nastala kršenjem Zakona i Ustava BiH.

 

Ž


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 08/2016 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI


BROJAČ POSJETA
257208

Powered by Blogger.ba