Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

24.05.2018.

G. Što su penzioneri dobili novim zakonom ?

G. Što su penzioneri dobili novim zakonom ? Prema Članu 140. novog zakona (Isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo) Penzionerima koji su prava ostvarili po propisima primjenjivanim do stupanju na snagu novog zakona (01.03.2018 godine), ta prava se obezbjeđuju dok primaju penzije (ili dok se ne izmjeni zakon) u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu zakona iz marta 2018 godine i dalje će se usklađivati po odredbama ovog zakona. Prema Članu 4 . novog zakona Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovice osiguranja na koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje Komentar po članovima broj 4. i 140. Za mart i april 2018 godine isplaćene su penzije po novom zakonu (za svakog penzionera u tim mjesecima) :-- na vrijeme, -- povećane penzioniranim prije jula 1998 godine za 10% i -- od tada do 31.07 2007 godine za 5% -- usklađene po odredbama novog zakona. Nije bilo ni jednog penzionera kome isplaćena penzija protuzakonito i protuustavno krivičnim djelom po članu 383-ZLOUPOTREBA POLOŽAJA I OVLAŠTENJA, članu 387 NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI i članu 177 POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA nije pogrešno obračunata i isplaćena. Primjenom isplatnih koeficijenata koje je za svaki mjesec protuzakonito objavljivao Menadžment i po istim u velikim iznosima povećavao zarađene penzije jednim grupama penzionera, a drugim obračunatim po koeficijentima člana 51. koje je po zakonu donosio Upravni odbor FZ PIO/MIO smanjivao zarađenu penziju, a što je detaljno obrađeno na stanicama 1 do zaključno 14 ovog materijala. Svih 408.467 penzionera isplaćenih u martu 2018 godine i svi penzioneri koji budu obračunati u prelaznom periodu po regulama zakona koji je vrijedio do 01.03. 2018 godine biti će penzioneri kojima se penzija isplaćuje po novom zakonu (drugih neće biti). Međusobni odnosi između raznih grupa tih penzionera nastali teškim krivičnim djelima- derogiranjem ustava međunarodnih i domaćih zakona zadržat će se dok su ti penzioneri živi. Ako će tih penzionera još najmanje 5 (pet) godina biti više od penzionera obračunatih po regulama zakona od 01.03.2018 godine kako onda objasniti tvrdnje nadležnog ministarstva i krovnog udruženja p/u : Da je novi Zakon o PIO/MIO pravedan i ekonomski i "temelji se na tome koliko ste unijeli u Penzioni fond". Citiram: „To je privatno pravo i niko nema pravo to deformirati nekim drugim pogledima i klauzulama. Ono što ste unijeli pripada vama i vi to trebate konzumirati. Ovaj zakon o PIO to garantira“ - zaključio je Novalić nakon odobravanja Zakona o PIO na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta. Uz razlike uloženih sredstava u penzioni fond i iz njega povučenih sredstava opisane u stavci E razmotrimo i ove: a. Najniža penzija 326,17 KM Zaposlenici NSS, SSS, NKV, PKV i KV: -- za isti radni staža uplate u penzioni fond različite visine doprinosa. -- Posebno su im različite visine doprinosa ako ga uplaćuju za radni staž ostvaren u rasponu od 20 do 30 godina (novim zakonom od 15 do 30 godina). -- Zavisno od spreme i radnog staža imaju različite visine zarađenih penzija. -- Ipak svi primaju veću od zarađene penzije u visini najniže od 326,17 KM. Kako se ta razlika plaća iz penzionog fonda (umjesto iz budžeta) umanjujući imovinska prava „Ostalih“ penzionera bez njihove suglasnosti, to je uz kršenje domaćih kršenje i međunarodnim zakonima i Ustavom zaštićenih imovinskih prava. b. Zajamčena penzija 434,90 KM Ako bilo ko od ovih penzionera ostvari punu penziju (40 godina radnog staža) primat će zajamčenu penziju od 434,90 KM i uz to će primiti 48 penzija više ili 48 x 434,90 = 20.875 KM dok penzioner sa najnižom počne primati penziju. Do 70 godina života penzioner sa zajamčenom primit će ukupno do 58.710 KM više na ime penzije od penzionera sa najnižom penzijom ili primit će više do 15 godišnjih ili 180 više mjesečnih najnižih penzija. c. Razlike od zarađenih do isplaćenih penzija. Za razlike od zarađenih socijalnih (najniže i zajamčene) u mjesečnom iznosu od oko 43 miliona KM nezakonito su umanjene „Ostale“ penzije, jer se te razlike nezakonito plaćaju iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta. d. VŠ sa prijevremenom penzijom uplaćivao je mjesečno 166% više o penzioni fond. Danas prima 4,84% manje od NSS. Da se ne krši zakon primao bi 57,05% više. e. VKV sa starosnom penzijom uplaćivao je u fond 200 % više od NSS. Danas prima 7,59% više, a po zakonu bi trebao primati 192,42% više od NSS. f. VSS sa starosnom penzijom uplaćivao je u fond 395% više od NSS. Danas prima 77,60% više, a po zakonu bi trebao primati 192,42% više od NSS. Sve ovo po članu broj 4 i 140 novog zakona isplaćeno je sa krivičnim djelima uspostavljenim međusobnim odnosima među penzionerima i trajat će dok su ti penzioneri živi ili dok se zakon o PIO/MIO koji je stupio na snagu 01.03.2018 ne promijeni. Je li to obećano od strane Vlade i krovnog rukovodstva p/u „ko više ulaže u penzioni fond imat će veće penzije“ ? Odgovor je NIJE. Po članu broj 44. (lični bodovi osiguranika) Za određivanje ličnih bodova osiguranika, penzijski staž može iznositi i više od 40 godina Po članu broj 27. (Preračun ugovorene naknade u staž osiguranja) Od sedam kategorija penzionera svrstanih u osiguranike samostalnih djelatnosti po članu broj 12. može se obaviti preračun ugovorene naknade u staž osiguranja samo za 4 kategorije za što im se uz isplaćenu naknadu dodatno za koeficijent ugovorene bruto naknade isplaćene u toku godine prema prosječnoj bruto mjesečnoj plati u Federaciji ostvarenoj u prethodnoj godini penzija povećava dok su živi. Po članu broj 116. (Obustava isplate u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju) Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12 tač. c.), d), e) i f) isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. Komentar po članovima broj 44. , 27. i 116. Pogodnosti po članovima broj 44. i 27. mogu imati samo: c) član privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, d) član organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu e) lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, f) lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje nagradu. Ovo je zaista neshvatljivo i neprimjereno uzimanje sredstava penzionog fonda i uzrok velike diskriminacije. Po članu 79. (usklađivanje penzija) Najviše penzije se neće usklađivati/povećavati sve dok najniže penzije ne dostignu 1/5 iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu. U martu je taj odnos 1/6,58, a u aprilu 1/6,44. Odnos uplaćenih doprinosa NSS sa 20 (novim zakonom 15) godina radnog staža i VSS sa 40 ili više godina radnog staža je neusporedivo manji. Novi uzrok diskriminacije. Po članu broj 81. (najniža i zajamčena penzija) Vlada Federacije može posebnom odlukom utvrditi povećanje najniže penzije, a najviše do stope rasta realnog društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Komentar po članovima 79. , 81 i … Ustavom F.BiH poglavlje IV. C Premijer Federacije nadležan je za: (I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije. (II) Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva (III) Pripremanje budžetskih prijedloga Parlamentu Federacije. Pa ipak je krivičnim djelima zloupotrebe položaja i ovlaštenja broj 383 i nesavjesnim radom u službi broj 387 došlo do naprijed opisanih neravnopravnosti među penzionerima. Tim su najviše oštećena imovinska prava starih i najobrazovanijih i u poslu najuspješnijih (danas internetskih nepismenih -ne informiranih) koji su od zaostale agrarne izgradili državu u industrijski dobro razvijenu. Zadržavajući tu diskriminaciju u novom zakonu o PIO/MIO i novim zakonom je došlo do povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina ( imovinskih prava penzionera) pa se istim krši dodatno i član broj 177. k.z. F.BiH i Ustav BiH. Kako je moguće onima koji su bili zaduženi da štite zakon (a nisu ništa poduzimali protiv prekršilaca), u novom zakonu osigurati da sada donose te zakone? Je li to „ Kadija te tuži kadija ti sudi“ ? Po članu broj 129. (Sredstva iz budžeta) U novom zakonu ne mijenja se ništa u odnosu na prethodni. Po članu broj 130. (Uvođenje trezorskog poslovanja) (1) Finansijsko poslovanje nosioca osiguranja obavlja se preko računa budžeta Federacije. Ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija, u tekućem mjesecu, potrebna razlika sredstava namirit će se iz budžeta Federacije, odnosno drugih izvora koje obezbijedi Federacija. (5) Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta Federacije. Komentar po članovima broj 129. i 130. U novom zakonu ne mijenja se ništa u odnosu na prethodni. I dalje se razlike zarađenih i isplaćenih socijalnih (43 miliona mjesečno) kao i sredstva za povlaštene penzije na isti način nezakonito isplaćuju iz prikupljenih sredstava doprinosa p/u umjesto iz budžeta. To rezultira gore opisanim diskriminacijama istih grupa penzionera. Posebno upozorenje; Ova dva člana novog zakona, nezakonito oduzimanje sredstava iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, umjesto iz budžeta, indirektno pretvaraju u zakonita, čime su trajno za oko 62 % nezakonito oštećeni stariji penzioneri nekad najproduktivniji zaposlenici. Pohlepnoj vlasti i krovnom rukovodstvu penzionera očito ni to nije dovoljno pa i povećan prihod od doprinosa otima od penzionera i usmjerava u budžet, što se nikako ne bi smjelo dozvoliti. Po Članu 150. (Primjena postojećih propisa i rok za uspostavu trezorskog poslovanja) (1)Do donošenja propisa iz čl. 148. i 149. ovog zakona (Rok 01.09.2018 godina), primjenjivat će se propisi koji su bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. (2) Odredbe člana 130. ovog zakona, neće se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehničkih uslova o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije. U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca osiguranja primjenjivati će se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. Komentar po članu150. Navodim samo kao primjer vezano za član 128. Doprinos od 17% na teret obveznika trebao bi biti 18,5%---- povećan za 1,5% Na teret poslodavca 6% --trebao bi biti 0----ukinuti se da se rasterete poslodavci Do najave da će se: na topli obrok povećati doprinos, uvesti doprinose na: prijevoz, regres, …. Kako bi se neutraliziralo ukupno smanjenje visine uplaćenih doprinosa poslodavci su odmah smanjili još u oktobru 2016 godine topli obrok do tada sa preko 200 KM na 165 KM da bi se 3 mjeseca poslije toga prestale objavljivati informacije o visini toplog odbora. Koliko će se smanjiti doprinosi i penzije ovakvim rasterećenjem privrede? Nema smisla navoditi i problematiku prerade ostalih pod zakonskih propisa koji će sigurno kasniti i neće ići u pravcu poboljšanja položaja penzionera. Hoće li ikad doći do uspostave trezorskog poslovanja kad naše krovno i sva kantonalna rukovodstva izuzetno dobro financijski prolaze ostajući skoro doživotno na dobro plaćenim poslovima jer se ne bune? („još se nisu stekli uvjeti“) Svi drugi predstavnici: policije, zdravstva, školstva i… štrajkom ili drugim vidovima neposluha povlače novce iz budžeta (nezakonito uzete od penzionera) Hoće li neko pokrenuti tužbe protiv odgovornih za stanje populacije penzionera? Citiram povodom ovog stanja ZAKLJUČKE iz 2010 godine objavljene od SDA. „U SDA se pitaju čemu služe zakoni ako su političari izvan njih i mogu ih nesmetano kršiti znajući da neće biti kažnjeni. – Ne postoji pravni sistem na svijetu u kojem se utvrđuje kršenje ustava i zakona, identificiraju počinioci, ali nema sankcija“.

Superpenzioner
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Simple things
Hod po rubu
WickedmindedChika
Backpacker
Na granici sjećanja
spagosmail
steel
Zona 9
whatkindofghost
Imagine.
dnevnik jedne kurtizane
Black brick in a red wall
Kako kruze sazvezdja
Ostaje mi to što se volimo
Govor Srca
Avdija Hasanović
titolitarizam
Let Your Mind Run Wild
Noći su najgore ツ
Bosna preko Oceana
Remember me
Propali filozof
Priče o tečama
UvijekSlugaNikadGospodar
Kad zamirišu jorgovani...
ma dobro je, haj
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
GORANGA
UNLIMITED ZONE
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
Cafe Art Concept
Nisam to ja
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Običan dan u Sarajevu
somwhereinside
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
bezimeni
cellar door
Dozvolite da se obratim
Go Ask
Moja Razmišljanja II
be happy
Tu gde si ti, tu nisam ja.
Miholjsko ljeto.
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Klaustrofobija uma
Bajo el mismo sol.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
više...

BROJAČ POSJETA
344428

Powered by Blogger.ba