Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

18.10.2017.

Masovni protesti penzionera PRVI NASTAVAK

 Prilog broj 1

 

SAVEZU PENZIONERA SBK

72270 TRAVNIK

 

PREDMET

Dostava materijala sa molbom da se isti razmotri i po njemu zauzmu stavovi rukovodstva penzionera SBK 

 

Od 2008 godine ispred potpisnika tri peticije penzionera borim se za realizaciju Zaključaka rukovodstva Saveza udruženja penzionera umirovljenika KSB/ŽSB od 15.12.2008 godine u kome su pobrojani svi  problemi koji su i danas, samo u većem obimu, prisutni. 

O tim problemima pišem detaljno u bloggu „superpenzioner“, a kojeg je do danas otvaralo preko 285.000 korisnika, bez ijednog negativnog i sa izuzetno  pozitivnim komentarima onih koji su ga komentirali.

Za to vrijeme sam pribavio i posjedujem originale; ovjerene štambiljem, potpisane  i uredno zavedene kroz protokol,  iz kojih se može konstatirati da je sve ovo što tražim, a što je u nadležnosti onih koji su izdali te dokumente opravdano (da sam u pravu i da se zakon  krši čime su oštećeni redovni penzioneri).

Takva mišljenja imam od:

v   Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta F.BiH iz 2008 godine,

v   Ureda za zakonodavstvo Vlade  F.BiH iz 2008 godine,

v   Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz 2008 godine,

v   Direktora F.Z PIO/MIO iz 2008 godine, 

v   Saveza udruženja penzionera umirovljenika F.BiH iz 2009 godine,

v   Odgovora F.Z PIO/MIO na upit o pristupu informacijama po Zakonu o slobodi pristupa informacijama iz  2008. i 2011 godine,

v   Godišnjih izvještaja revizije financijskog poslovanja FZ PIO/MIO, te

v   Sljedećih stavova i presuda :

A.   Odluke ustavnog suda:

-------Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                              Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                                                     Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava                              -------Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                  Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH.                                              Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

 

B.   Uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                            

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

C.   UKIDANJE ODLUKE

O najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

 Napomena i pitanje:

v     Za sva ostala socijalna davanja sredstva se izdvajaju iz budžeta:

            od svih korisnika budžeta pa samim tim i od penzionera.

v     Zašto i po kojem zakonskom aktu se za socijalna davanja penzionerima ukupna sredstva  uzimaju samo iz penzionog fonda (od onih koji ne primaju socijalne penzije) a ne od svih korisnika  budžeta?

 

Molim Vas da zauzmete  stavove po materijalima koje prilažem i na najavljivanom sastanku    iste izložite na SKUPŠTINI.

Prilozi

S poštovanjem
18.10.2017.

Masovni protesti penzionera

Zašto se ne održavaju sastanci penzionera  u organizaciji: mjesnih, oćinskih i kantonalnih organizacija na kojima bi ta rukovodstva upoznala penzionere šta se  tačno traži od Vlade kako bi se poboljšalo stanje populacije penzionera? Ako se traži ono što smo do sada mogli pročitati ili čuti iz javnih medija zaista nam ne trebaju ti protesti jer se i da se usvoje svi zahtjevi  penzioneri primjenom novog zakona biti u puno lošijem položaju nego da se ispravno primjenjuje postojeći Zakon o PIO/MIO. (Isplata razlika za socijalne penzije iz uplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta-Nezakonito povećanje penzija novo na račun smanjenja penzija ranije penzioniranim - Smanjenje doprinosa a samim tim i penzija i  da ne navodim sve ostalo što će utjecati na izuzetno neravnopravni odnos jedne grupe penzionera kojoj se protu zakonito povećava, da bi se za isti iznos drugoj grupi penzionera bez njihove suglasnosti smanjila radom zarađena penzija-imovina). U nastavku prlažem dopis o ovoj problematici upućen

Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda Parlamenta       Predstavnički dom Parlamenta

Hamdije Kreševljakovića broj 3

71000 Sarajevo

E-mail info@parlamentfbih.gov.ba 

Za predsjednike klubova poslanika oba doma Parlamenta F.BiH

Predmet:

Inovirane primjedbe na Prijedlog novog Zakona o PIO/MIO F.BiH

 

Poštovana/i Predsjedavajuća/i i članovi kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta F.BiH

Nisam imao drugog izbora do da Vam se obratim  direktno  u ime penzionera  koji su sa tri peticije tražili od Saveza udruženja/udruga penzionera/umirovljenika Federacije da razmotri Zaključke Kantonalnog i općinskog rukovodstva Saveza udruženja/ udruga p/u KSB/ŽSB od 15.12.2008 godine. Zaključci KSB/ŽSB analiziraju problematiku penzionerske populacije nastalu kršenjem domaćih i međunarodnih zakona (koja je identična današnjoj, samo protekom vremena izražena u mnogo većim financijskim iznosima) i prijedloge kako je popraviti.

 

Ako dođe do usvajanja Novog Zakona o PIO/MIO, međusobni odnosi visina svih grupa redovnih penzionera uspostavljeni, opravdano se sumnja : krivičnim djelima po članu 177 (Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina), članu 383 (Zloupotreba položaja i ovlaštenja) i članu 387 (Nesavjestan rad u službi)  obračunati po danas važećem zakonu (Bez i jednog penzionera obračunatog po novom zakonu) biti će zamrznuti za te penzionere dok im se penzije isplaćuju (član 148 i 130).

 

Ti odnosi u augustu 2017 godine su za 377.346 redovnih penzionera  sljedeći :

1.         Ispod granice ekstremnog siromaštva (najnižu i manju penziju) prima 236.617 ili  62,71% redovnih penzionera.

2.         Socijalne (najniže , zajamčene) i manje od socijalnih penzija prima 300.893 ili 79,74% populacije redovnih penzionera.

3.         Zbog kršenja Zakona o PIO/MIO ( vidjeti Prilog broj 1) , Ustava i......(vidjeti Prilog broj 2)  socijalne penzije se od januara 2014 godine (Opravdano se sumnja po članu 383 i članu 387 k.z.F.BiH) isplaćuju nezakonito povećane za 73%. Za to povećanje Parlament kao jedini nadležni nije planirao i osigurao potrebna sredstva u budžetu pa se to povećanje nije smjelo isplatiti. Kako je nezakonito isplaćeno iz penzionog fonda (uplaćenih doprinosa) sve penzije koje nisu socijalne za  ukupni iznos tog povećanja svaki mjesec nezakonito su smanjene. Ovim nezakonitim radnjama penzija, mada je radna (vidjeti Prilog broj 3) pretvorena je u socijalnu kategoriju (79,74% penzionera prima socijalne i manje penzije) Navodim samo par posljedica ovih nezakonitih radnji (krivičnih djela) za isplate redovnih 377.346 penzionera u augustu 2017 godine.

a)         Prosječna isplaćena penzija je 367,04 KM. (prosječna primanja penzionera)

·       Manja je od isplaćene socijalne zajamčene penzije 434,90 KM za 67,86 KM ili za 15,60%, što je apsurd jer je po zakonu morala biti veća za 86,98 KM ili za 20% .

Ako se ovo u novom Zakonu ne promijeni (nema nikakve naznake da će se promijeniti) te neravnopravne imovinske odnose penzionera nastale kršenjem domaćih zakona i Ustava zna se kako će riješit Ustavni ili sud u Strasburgu. Po F.BiH to bi bio problem ozbiljniji od onog Sejdić-Finci.

·       Obje socijalne (najniža i zajamčena) penzije isplaćene su za  73% veće od po  zakonu određenih (koliko su se po zakonu mogle isplatiti).  Ta razlika u novcu nije isplaćena iz budžeta  (kako to zakon nalaže), nego iz  fonda PIO/MIO (uplaćenih doprinosa za PIO/MIO), pa su za ukupni iznos te razlike (48,8 miliona KM) oštećeni „ostali“ (svi  penzioneri koji ne primaju socijalne penzije od kojih nije niko tražio suglasnost da im se zarađena penzija (imovina) u tolikom iznosu i u tolikom vremenskom razdoblju za te namjene oduzima, niti ih je o tome obavijestio) .

·       Da se nezakonito mjesečno povećanje socijalnih penzija 73% (ili 48,8 miliona KM) isplatilo po zakonu iz budžeta, a ne nezakonito iz penzionog fonda, prosječna penzija redovnih penzionera bi iznosila 496 KM i bila bi veća od zajamčene 434,90 KM za 61 KM ili za 14% što je još uvijek manje od 20% koliko bi po članu 72. Zakona o PIO/MIO prosječna treba biti veća od zajamčene penzije.  

b)        VŠ, ili VKV zaposlenik  (sa 40 godina staža)

·       Koji danas prima penziju u visini od 435 KM oštećen je samo po ovom naprijed navedenom osnovu za 39%, ili za 278 KM mjesečno. Umjesto da prima zarađenu mjesečnu penziju 713 KM prima samo 435 KM jer  mu se zarađena penzija nezakonito umanjuje za 278 KM da bi se tim sredstvima zarađena zajamčena penzija NSS od 251,52 KM povećana za 73% isplatila u iznosu od 434,90 KM.

Nezakonito oduzeti od zarađenih penzija svih  penzionera koji ne primaju socijalne penzije po 39% (mjesečno 48,8 miliona KM), umjesto da su ta sredstva po zakonu isplaćena iz  budžeta, da bi se zajamčena penzija obračunata po članu 72 Zakona o PIO/MIO povećala nezakonito do isplaćene zajamčene mjesečne penzije za 183,38 KM ili za 73% na iznos od 434,90 KM je kršenje članova 383 i 387 Krivičnog zakona F.BiH.

·       NSS zaposlenik koji prima zajamčenu sa 40 godina penzionog staža : --Zbog 6 godina kraćeg školovanja NSS ide 6 godina ranije u penziju i prima više  6 godišnjih penzija (6 x 12 x 435 KM = 31.320 KM) od VŠ penzionera koji  također prima mjesečnu penziju od 435 KM (kao i : NSS, SSS, NK, PK i KV penzioner sa 40 godina staža i zajamčenom penzijom, mada je  VŠ od većine njih u penzioni fond uložio 2 do 3 puta više sredstava).

--VŠ penzioneru je za 11 godina primanja penzije (do 72 godine života) u istom iznosu (435  KM kao i NSS) nezakonito oduzeto (11 x 12 x 278 KM=36.696 KM) da bi se NSS penzioneru nezakonito povećala penzija po zakonu određena 251 KM na isplaćenu 435 KM.

 

ZAKLJUČIMO:

·       Redovni penzioner VŠ, ili VKV sa 40 godina staža do 72 godine života, da se poštovao Zakon o PIO/MIO, primio bi 11 x 12 x 713 KM = 94.116 KM.

--Zbog toga što mu se nezakonito umanjuje mjesečna penzija za 278 KM (39%) primio je 57.420 KM.(odnosno pokraden je za 36.696 KM ).

·        Redovni penzioner  NSS sa 40 godina staža do 72 godine života, da se poštovao zakon, primio bi 17 x 12 x 251 KM = 51.204 KM.

--Primio bi manje od VŠ 42.912 KM,  

·       Redovni penzioner NSS zbog toga što mu se nezakonito povećava mjesečna penzija sa 251 KM na 435 KM (73%)

--Primio je za 17 godina primanja penzije 17 x 12 x 435 KM = 88.740 KM, ili više nego po Zakonu o PIO/MIO za 37.536 KM.

·       Redovni penzioner da bi primao najvišu penziju od 2.174,48 KM mora imati visinu zarađene penzije najmanje 3.022,53 KM od čega mu se umanjuje 1.178,79 KM ili 39% za nezakonito povećanje socijalnih penzija.

 –On i svi koji imaju tu ili veću zarađenu penziju nisu pokradeni, jer po zakonu ne mogu primati veću penziju od najviše.                                      

·       Pokradeni su:

-- svi penzioneri čija je zarađena penzija manja od 3.022 KM i veća od   socijalnih,

-- koji primaju prijevremene penzije i oni

-- koji primaju razmjerne penzije

-- Najviše su pokradeni oni  čija je zarađena penzija 2.174,48 KM.  Njima je zarađena penzija do 72 godine života manje isplaćena za 0,39 x 2.174,48 KM x 7 x 12 = 71.236 KM.

·       Dakle do 72 godine života i 40 godina radnog staža:

--NSS je primio više od VŠ 31.320 KM, mada je VŠ u penzioni fond uložio do 3 puta više sredstava od NSS.

--Od VŠ je nezakonito oteto 36.696 KM i nezakonito isplaćeno  NSS-u koji sada iz fonda p/m prima više od VŠ 31.320 KM.

c)         Najava izmjena plaćanja doprinosa na topli obrok ( sa 2% na 1% na veće vrijednosti TO od prosječne plaće, te doprinosa na 50% regresa) naišla je na oštro protivljenje ne samo poslodavaca nego čak i zaposlenika. Traži se da se to ne primjenjuje dok se ne provede najavljeno smanjenje doprinosa za PIO/MIO .

·       Prosječna ispaćena vrijednost toplog obroka do najave ove izmjene je mjesečno bila od 195 KM do 228 KM.  Poslije najave veće stope doprinosa na TO prosječna vrijednost TO isplaćena je od 161 KM do 166 KM  pa se u prosjeku na topli obrok  ni nakon izmjene ne bi plaćao doprinos. U 2017 godini više se ne objavljuju vrijednosti isplaćenog TO (skrivaju se). Jasno je da prosjek ne isključuje isplate i veće i manje od prosjeka pa će biti neznatno povećane penzije (što je opravdano). Regres mjesečno iznosi u prosjeku 33 KM, pa doprinos na 16,5 KM povećava neznatno ili nikako penzije.

·       Predlagano povećanje stope doprinosa za 1,5% na teret obveznika doprinosa i ukidanje uplate doprinosa na teret poslodavca smanjuje u velikim iznosima penzije što je neusporedivo veće od neznatnog (dobro došlog) povećanja penzija oporezivanjem za doprinos do sada nedovoljno ili nikako oporezovanih primanja po članu 43 Zakona o PIO/MIO F.BiH.

v     Ukupni  učinak ovih izmjena po penzionere vidi se iz odnosa prosječnih penzija i plaća.

--U 2016 godini: – Za X mjesec prosječna plaća = 836 KM- prosječna penzija = 364,77 KM . Plaća veća za 129%

 -- Z a XI mjesec prosječna plaća = 851 KM- prosječna penzija = 364,74 KM . Plaća veća za 133%

--Za XII mjesec prosječna plaća = 861 KM- prosječna penzija = 364,69 KM . Plaća veća za 136%.

Kakav će tek efekt zacrtanih drastično smanjenih doprinosa (ako se primijene po prijedlogu Vlade i poslodavaca) biti po redovne penzionere vidjet će se uskoro.

S poštovanjem.

Prilog broj 1 stranica 4

Prilog broj 2 stranica 6

Prilog broj 3 stranica 13

Nastavak ovog dopisa stranica 14

Nastaviti će se

15.09.2017.

Penzioneri odgodili proteste

Penzioneri odgodili masovne proteste do 25 septembra

Dobili pismene garancije od premijera i resornog ministra da će svi zahtjevi penzionera biti ugrađeni u novi tekst Zakona o PIO/MIO. 

Od Parlamenta očekuju da taj zakon bude usvojen u toku ovog ili eventualno početkom  idućeg mjeseca .

 

Razmotrimo te usuglašene zahtjeve „ dobro i dugotrajno uhljebljenih predstavnika penzionera“ i predstavnika Vlade:

 

1.                  U tekst  novog  zakona ugraditi odredbu koja će onemogućiti da bilo koji korisnik  prava (valjda penzioner)  ima veći iznos penzije u odnosu na  prosječnu plaću ostvarenu u posljednjih pet godina.

Moj komentar:

·        Prosječna plata u zadnjih pet godina je 834 KM, a zbir prosječnih plata za tih 5 godina je 4.170 KM.  Nejasno je da li se najviša penzija želi smanjiti na 834 KM ili povećati na 4.170 KM . Nerealni zahtjevi.

·        U ranijim primjedbama „predstavnika penzionera“ tvrdilo se da ima penzionera čija je penzija veća od plate. Sve socijalne penzije u prosjeku su od 2007 godine za 35% +25%, a danas 73% + 25% veće od prosječne plate (osnovice) koju je taj prosječni penzioner primao.. Sve ostale penzije su 25% + 13% do 45% manje od prosječne plate (osnovice) koju je penzioner primao dok je radio. 

 

2.        Da najugroženijoj kategoriji penzionera penzioniranih do 31.07.1998 godine penzija bude povećana za 10%.

3.        Da penzioniranim od 01.08.1998. do 01.08.2008 godine penzija bude povećana za 5% (u toj kategoriji je najviše penzionera sa najnižom penzijom)

Moj komentar:

·        Prosječna penzija 31.07.1998 godine je iznosila 47,48 od prosječne plate. U 1998.=47,94 u 1999.=46,2 u 2000.=42,40 u 2001. =38,38 u 2002.=31,25 u 2003.=29,28 u 2004.=30,48 u 2005.=31,65 u 2006.=31,60 i u 2007.=34,43.

·         Da li treba povećavati penzije onima koji primaju veće penzije u odnosu na platu ili onima koji za isti rad primaju manje penzije u odnosu na platu?  KOME povećavati ? VALJDA PENZIONIRANIM POSLIJE 1998. GODINE. Traži se povećanje penzioniranim prije 1998. godine ??

·        Do 31.07.1998 godine penzioneri su išli u penziju sa 60 (m) , 55(ž) godina život, a iza tog datuma sa 65 godina života. Da li treba povećati penzije onima koji su 60 (m) ili 120 (ž) mjeseci manje uplaćivali doprinosa u penzioni fond i iz njega isto toliko mjeseci duže primali penziju ili onima koji su toliko vremena duže ulagali i manje primali iz penzionog fonda.  Po sadašnjem, novom i svim zakonima o penzijsko invalidskom osiguranju važi imovinski zakon

·        ko više vremena i novca ulaže u penzijski fond  ima veću penziju. Zašto se predlaže suprotno? DA LI JE TREBAO BITI PRIJEDLOG VEĆEG POVEĆANJA PENZIJA penzioniranim do ili poslije 1998 godine?VALJDA POSLIJE 1998. godine.

·        U 1998. i do 2005 godine od najpovoljnije osnovice primljenih plata (Osnovica se svake godine produžavala ---od 20 godina do 2000 godine ---do 40 godina u 2015 godini).  Što je duža osnovica  manja je penzija. Da li je i po ovom osnovu trebalo povećati penzije penzioniranim do ili poslije 1998 godine? VALJDA ONIM POSLIJE 1998. GODINE.

·        Da penzioniranim do  01.08.1998. pa sve i do 2005. godine penzija je iznosila 80% od najpovoljnije osnovice plata za određeni najpovoljniji broj godina, a za penzionirane od 2005. godine iznosila je 75% , to jest smanjena je za 10% u odnosu na penzionirane do 1998. godine. Da li je i po ovom osnovu trebalo povećati penzije penzioniranim do ili poslije 1998 godine? VALJDA ONIM POSLIJE 1998.GODINE

 

4.    Da se u aprilu  naredne godine sve penzije povećaju u skladu  sa rastom troškova života i plaća.

Moj komentar:

l            Zašto se ovo traži kada je to već u prijedlogu novog  zakona koji je jedan dom Parlamenta  već usvojio i na tu formulaciju zakona nije bilo primjedbi.  

5.     Da Premijer i resorni ministar zajedno sa „ dobro i dugotrajno uhljebljenim predstavnicima penzionera“ zatraže hitno sastanak sa predstavnicima rukovodstva klubova i parlamentarnih stranaka oba doma Parlamenta F. BiH da bi se otklonile smetnje i dogovorila dinamika razmatranja i donošenja novog Zakona o PIO/MIO.

Moj komentar:

l            Penzionere ne mogu predstavljati dosadašnji predstavnici u tim razgovorima jer isti zastupaju interese Vlade koji su do sada bili suprotni interesima penzionera. Naglašavam da su zbog pogrešnog informiranja svoga članstva penzioneri svaki mjesec ostali prikraćeni za oko 30 % svoje penzije a da nisu nikada pokrenuli tužbu, organizirali proteste ili bilo koji vid zakonom dozvoljenog neposluha. 

Nastavak slijedi.

.

Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
titolitarizam
Jedna, jedina balada mog srca...
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Pozor: Jasan stav!
My Sleeping Karma.
Titomanija
Fildžan viška
Soul Elevator
SAMORAZGOVORI
whatkindofghost
Javni dnevnik jedne pekarke
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Nihad Liu
va§IONka
Nek' bulevari svijeta pamte muziku tvojih koraka!
u prepoznavanju...dotoka na otok
neka lutko, uredu je...
Bit će svega čega nema, nemoj ono što se mora..
Everything is different
Filter
Entropija
Saudade, meu amor?
Ludim, dakle postojim
Voli da bi te Allah volio
Don't be like the rest of them, darling
Laprdam_sta_stignem
There and back again
Esprit de finesse.
recidiv
Malo me ljubila. Malo ubila.
Srbijica
ne pričaj me nikome.
JOJI
lomljivo
Sad ti drugi sviraju
ἀγάπη
Pisma bez adrese
Na granici sjećanja
spagosmail
Hemija života
PosteniPravedniPametniPravi
Čovjek samo Srcem dobro vidi
Žena mrtvog pjesnika
modrarijeka
Džemat Bogovići
kamilica
muzički toblogan
Nobody's perfect
Recenzija zivota
više...

BROJAČ POSJETA
286456

Powered by Blogger.ba