Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

13.11.2019.

PRILOG BROJ 1. iZ PRETHODNOG POSTA

BOSNA I HERCEGOVINA F.BiH FZ PIO/MIO MOSTAR Sektor za sistem i sprovođenje prava iz PIO/MIO Broj : FZ3/2-35-182/11 Sarajevo, 23.02.2011. godine............. ........Adresa primaoca dopisa ........Povodom Vašeg akta od 07.02.2011. godine kojim tražite da Vas informišemo o pravnom osnovu za drugačije utvrđivanje visine najniže i zajamčene penzije počev od 01.01.2007 godine u odnosu na prethodni period, te o pravnom osnovu na osnovu kojeg Upravni odbor PIO/MIO donsi Odluke o visini najniže i zajamčene penzije, kao i o zakonskom osnovu za utvrđivanje isplatnog koeficijenta obavještavamo Vas o slijedećem:............Vlada F.BIH OVLAŠTENA OD PARLAMENTA) na 42 sjednici održanoj 04.02. 2002. godine u Sarajevu odlučila je da se izjednače nivoi penzija dva ranija nosioca osiguranja i tom prilikom je donijela odluku o određivanju najviše. zajamčene i najniže penzije. Prema toj odluci od 01.01.2002. godine PIO/MIO ISPLAĆIVAO JE NAJVIŠU 633,22KM, ZAJAMČENU 155,08 KM I NAJNIŽU 140 KM. OVAKO UTVRĐENI ODNOSI ISPLAČIVANI SU UZ PRIMJENU KOEFICIJENTA DO 30.11.2006. GODINE KADA JE PRESTALA VAŽITI RANIJA ODLUKA VLADE. NAKON TOGA PO Zakonu Upravni odbor FZ PIO/MIO svojim odlukama utvrđuje iznose navedenih penzija u skladu sa Zakonom o PIO/MIO, prema kojem osnov za određivanje zajamčene i najniže penzije koja se obezbjeđuje osiguranicima iz člana 72 stav 1. i 2. Zakona je prosječna penzija isplaćena u decembru prethodne godine............................................... ............Stranica ..2.................................................... Navedenim članom 72. Zakona, utvrđene su donje granice ispod kojih ne može iznositi zajamčena i najniža penzija. Odlukom o određivanju visine najviše, zajamčene i najniže penzije broj: UO-86/07 od 24.01.2007.godine Upravni odbor FZ PIO/MIO odredio je iznos zajamčene penzije od 205,54 KM i iznos najniže penzije od 154,15 KM sa primjenom od 1.1.2007.godine. Odlukom Upravnog odbora FZ za PIO/MIO broj: UO-265/08 od 25.01.2008.godine određen je iznos zajamčene i najniže penzije, tako da od 01.01.2008.godine -Zajamčena penzija određena u visini od 80% od prosječne penzije isplačene u decembru 2007.godine (299,35 KM) iznosi 239,49 KM, a -najniža penzija, određena u visini 60 % od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007.godine iznosi 179,61 KM. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("SL novine FBiH", br. 4/09), izmijenjena je odredba člana 72. stav 1. i 2. tako da od 2009.godine zajamčena penzija ne može biti manja od 80 % od prosječne penzije isplačene u decembru 2007.godine, usklađene sa članom 51. Zakona, a najniži iznos penzije koji se obezbjeđuje ne može biti manji od 60 % od prosječne isplačene penzije u decembru 2007.godine, usklađene sa članom 51. Zakona, što znaći da su zajamčena i najniža penzija ostale na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2008.godine a isplačuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona. Osim navedenog ističemo da su Odlukom Visokog predstavnika za BiH o izmjenama i dopunama zakona o Penzijskom i invalidskom osiguranju F BiH ("Sl. novine F BiH", broj 49/00) u članu 3. izmjenjene odredbe člana 51 Zakona, te je između ostalog propisano da se usklađivanje penzija utvrđenih sukladno odredbama ovog zakona vrši mjesečno, po potrebi, na temelju sredstava dodijeljenih za isplatu penzija. To znaći da se počev od 19.12.2000.godine penzije u Federaciji isplačuju prema raspoloživim sredstvima za isplatu (prema visini uplačenih doprinosa). Dakle, kojecifijenti za isplatu se utvrđuju na osnovu raspoloživih sredstava za svaki mjesec pojedinačno u skladu sa odredbom člana 51. Zakona o PIO, a primjenjuju se počev od 01.01.2002.godine kada je kojecifijent za isplatu iznosio 1,00, što znači da Federalni zavod za PIO/MIO dosljedno primjenjuje odredbu člana 51. Zakona. ŠEF SEKTORA

09.11.2019.

KRŠENJE ZAKONA O PIO/MIO

KRŠENJE : ZAKONA O PIO/MIO A. Velike razlike zarađenih i isplaćenih socijalnih penzija po članu 72. Zakona o PIO/MIO su upitna solidarnost ostalih (koji ne primaju socijalne i najvišu) prema penzionerima koji primaju socijalne penzije. Razmotrimo to na dva primjera: 1. Za septembar 2019. godine : Socijalne ISPLAĆENE penzije po članu 72 Zakona o PIO/MIO primilo je 214.664 penzionera ili 51% svih redovnih penzionera : --Minimalnu ISPLAĆENU od 371,77 KM primilo je 193.605 penzionera u iznosu od 71.976.530 KM. --Zajamčenu ISPLAĆENU od 465,87 KM primilo je 21.059 penzionera u iznosu od 9.810.756 KM ZARAĐENE socijalne penzije u F.BiH znatno su manje od ISPLAĆENIH. Primjenom člana 72. Zakona o PIO/MIO za 71.299 penzionera koji su penziju zaradili u F. BiH (sa preko 20 godina radnog staža) broj isplaćenih penzija manjih od najniže 371,77 KM isplaćen je u visini ZARAĐENE penzije i to: -- Do 50 KM primilo je 26.227 penzionera (od 71.299 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi primali 371,77 KM. (isplaćenu) -- Od 50 do 100 KM primilo je 14.824 penzionera (od 71.299 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi primali 371,77 KM. (isplaćenu) --Od 100 do 371,77 KM primilo je 30.248 penzionera (od 71.299 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi primali 371,77 KM, a neki i 465,87 KM. 2. Za juni 2010. godine Visine zarađenih penzija u F. BiH, a isplaćenih penzionerima koji su se preselili i stalno žive u inostranstvu : -- Do 50 KM primilo je 13.988 penzionera (od 35.559 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi im penzija iznosila 296,36 KM. -- Od 50 do 100 KM primilo je 8.529 penzionera (od 35.559 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi im penzija bila 296,36 KM. -- Od 100 do 296,36 KM primilo je 13.042 penzionera (od 35.559 penzionera). Da žive u F. BiH mjesečno bi primali 296,36 KM, a neki i 395,14 KM. Socijalne penzije primilo je 193.088 penzionera ili 53% svih penzionera : --Minimalnu 296,36 KM primilo je 172.434 penzionera u iznosu od 51.102.540 KM. --Zajamčenu 395,14 KM primilo je 20.654 penzionera u iznosu od 8.161.222 KM. --Zarađene socijalne penzije znatno su manje od visina isplaćenih po članu 72. a što se vidi i može uočiti iz naprijed prikazanih istih zarađenih visina penzija u F.BlH, ali različitih visina tih penzija isplaćenih ; --za penzionere koji žive u inostranstvu (zarađenih) i (isplaćenih) u F. BiH. ZAKLJUČNO : Za ove ne baš male iznose sredstava solidarnosti koji se prema članu 72 Zakona o PIO/MIO (razlika isplaćenih i zarađenih visina socijalnih penzija) isplaćuju iz prikupljenih doprinosa smanjuju se visine penzija svim ostalim penzionerima koji ne primaju socijalne penzije ( takvih je : 49% u 2019. i 47% u 2010. godini od svih redovnih penzionera). Po Zakonu i Ustavu te razlike bi trebale biti isplaćene iz budžeta. B. Uz naprijed prikazanu solidarnost po članu 72., penzionerima koji ne primaju socijalne penzije nezakonito se dodatno svaki mjesec od 01.01.2007. godine do danas smanjuju penzije : 1. U septembru 2019. godine za 36,79% ( mjesečno za 48.466.857 KM) godišnje za 4,41 penziju, (u godini isplaćeno 7,59 zarađenih penzija) kako bi se niske socijalne (najniža i zajamčena) povećale i isplatile uvećane za 65% (mjesečno za 48.466.857 KM) godišnje 7,8 isplaćenih penzija, (u godini isplaćeno 19,8 zarađenih socijalnih penzija). 2. U junu 2010. godine za 42% (mjesečno za 38.521.445 KM) godišnje 5,04 penzija, (u godini isplaćeno 6,96 zarađenih penzija) kako bi se niske socijalne (najniža i zajamčena) penzije isplatile uvećane za 65% (mjesečno za 38.521.445 KM) godišnje 8,9 penzija. (u godini isplaćeno 20,8 zarađenih socijalnih penzija). C. KAKO SE TO REALIZIRA Od 01.01.2007 godine do 01.09.2019. godine Upravni odbor FZ PIO/MIO za svaki mjesec donosi dvije ( 2 ) Odluke o visini penzija za taj mjesec.  PRVA Odluka Upravnog odbora FZ PIO/MIO: 1. Za svaki mjesec od kada je izabran, UO FZ PIO/MIO donosi Odluke o visinama svih vrsta penzija poštujući sve regule Zakona o PIO/MIO koji važi u momentu donošenja Odluke. 2. Ove odluke Upravnog odbora uredno su označene i zavedene u poslovne knjige. Primjer: -- Odlukom UO broj: UO-86/07 od 24.01.2007. godine određen je iznos zajamčene penzije od 205,54 KM i iznos najniže penzije od 154,15 KM sa primjenom od 01.01.2007. godine. -- Odlukom broj: UO-265/08 od 25.01.2008. godine određen je iznos najniže penzije od 179,61 KM i zajamčene 239,49 KM. --Odlukom broj:UO-295/08 od 25.02.2008. godine određen je iznos najviše penzije . 3. Ove odluke Upravnog odbora FZ PIO/MIO nisu nigdje objavljene, a trebale su na (internet stranicama : FZ PIO/MIO i FZ za statistiku). 4. Nitko za te odluke ne zna (pogotovo penzioneri), izuzev nalogodavaca i onih koji su ih donijeli. 5. Po njima se ni za jedan mjesec od januara 2007. godine nisu isplatile penzije. 6. Prilog broj 1. ovog materijala; Dopis broj : FZ 3/2-35-182/11 od 23.02.2011. godine.  DRUGA Odluka Upravnog odbora FZ PIO/MIO 1. Za januar 2007. godine i sve mjesece do danas. 2. Isti UO FZ PIO/MIO donosi - DRUGE - nove Odluke o visini svih vrsta penzija po kojima se u tom mjesecu isplaćuju penzije . 3. Ove DRUGE Odluke nisu donesene po propisima važećeg Zakonu o PIO/MIO, pa se samim tim ne bi smjele ni koristiti za isplatu penzija. D. Komentirat ću ove dvije Odluke UO FZ PIO/MIO (samo po pitanju visina socijalnih penzija). 1. Zbog nenamjenski i nezakonito isplaćenih velikih iznosa sredstava iz penzionog fonda, (za što postoje i sudske presude), a što se pod drugim rješenjima nenamjenski i dalje nezakonito plaća iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, te i iz drugih razloga, prosječne isplaćene penzije su 45% do 46% vrijednosti prosječnih plata - a po Zakonu o PIO/MIO trebale bi biti 75%. 2. Samim tim zarađene socijalne penzije kao najniže trebalo je znatno više povećati, pa čak i više od onih vrijednosti koje su nezakonito isplaćivane. 3. Za januar 2007. godine, kada je Upravni odbor prvi put samostalno donosio Odluke o visinama svih vrsta penzija, ispravno je tada i svaki naredni mjesec donosio PRVE Odluke (poštujući i primjenjujući zakonske propise) . Niske socijalne penzije određene su prema članu 72 (uvećane ) što je nezakonito DRUGOM Odlukom UO isplaćeno iz penzionog fonda umanjujući ostale penzije (što je krivično djelo). 4. Za bilo koje drugo rješenje različito od PRVE Odluke koju je donio Upravni odbor u januaru 2007. godine (i svakog mjeseca do danas) Upravni odbor nije nadležan bez promjene Zakona o PIO/MIO F. BiH. 5. Da bi se izbjegli socijalni nemiri socijalne penzije su morale biti povećane. Sredstava za to povećanje nije bili u fondu PIO/MIO pa se za to povećanje moralo izdvojiti sredstva iz budžeta (Po zakonu ne može iz penzionog fonda). 6. Za januar 2007. godine i za januare 2008. i 2009. godine jedino rješenje koje bi bilo po domaćim i međunarodnim zakonima ispravno bilo je povećati socijalne penzije sredstvima iz budžeta. 7. To očito nije odgovaralo nalogodavcu (jednoj ili više osoba) koji su imali moć da uvjere ili na drugi način, provedu odluku da se visoke razlike zarađenih do isplaćenih socijalnih penzija nezakonito isplaćuju iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, umjesto po zakonu iz budžeta, a da za to nije nitko sankcioniran. Upravni odbor PIO/MIO za 2007. godinu je donosio za svaki mjesec pored PRVE i DRUGU Odluku. 8. Primjenom DRUGE Odluke Upravnog odbora FZ PIO/MIO u 2007. godini zarađene socijalne penzije u januaru i za svaki mjesec 2007. godine uz zakonito povećanje po članu 72. nezakonito su povećane još za 35% . Na ovaj način penzionerima sa socijalnim penzijama u 2007. godini isplaćeno je nezakonito 126 miliona KM više tako da su za tih 126 miliona smanjene 18% nezakonito ostale redovne penzije (čime se krši član broj 3. Zakona o PIO/MIO, Ustav BiH i Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama): -- 126.000.000 KM za koliko su nezakonito iz fonda PIO/MIO, umjesto po zakonu iz budžeta, povećane socijalne penzije u 2007. godini je isplata 16,2 umjesto 12 isplaćenih socijalnih penzija. Za penzionere koji ne primaju socijalne i najvišu penziju isplata 9,84 umjesto 12 isplaćenih penzija. -- Da su 126.000.000 KM isplaćene po zakonu iz budžeta penzioneri sa socijalnim penzijama primili bi 16,2 isplaćenih penzija, a ostali koji ne primaju socijalne i najvišu penziju primili bi 12 isplaćenih penzija u 2007. godini. 9. Primjenom DRUGE Odluke Upravnog odbora FZ PIO/MIO u 2019. godini Zarađene socijalne penzije u januaru i za svaki mjesec 2019. godine (uz zakonito povećanje po članu 72.) nezakonito su povećane još za 65% . Na ovaj način penzionerima sa socijalnim penzijama u januaru 2019. godine isplaćeno je nezakonito 48.434.318 KM tako da su za taj iznos smanjene 36,79% nezakonito ostale redovne penzije. -- 48.434.318 KM za koliko su nezakonito iz fonda PIO/MIO, umjesto po zakonu iz budžeta, povećane socijalne penzije je isplata 19,8 umjesto 12 isplaćenih socijalnih penzija godišnje. Za penzionere koji ne primaju socijalne i najvišu penziju isplata 7,59 umjesto 12 zarađenih penzija. ---Da su 48.434.318 KM isplaćene po zakonu iz budžeta penzioneri sa socijalnim penzijama primili bi 19,8 isplaćenih penzija, a ostali koji ne primaju socijalne i najvišu penziju primili bi 12 isplaćenih penzija u 2019. godini. E. Kako je i na koji način došlo do kršenja: Zakona o PIO/MIO, DEJTONSKOG SPORAZUMA, USTAVA BIH I EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA ? --Primjenom Zakona o PIO/MIO socijalne penzije prikazane su kolonom broj 3. TABELE broj 1. --Naredbodavac procjenjuje da trebaju biti veće i umjesto zakonom propisanog koeficijenta porasta penzija u godini isplate, koristi novi pojam isplatni koeficijent (koji ne postoji u Zakonu, a veći je od zakonom propisanog za procente kolone broj 3- onoliko koliko protu zakonito odredi neovlašteni naredbodavac – krivično djelo i uravnilovka). --Primjenom tog koeficijenta određene su vrijednosti socijalnih penzija (kolona broj 4.). --U ostalim mjesecima te godine koristi se koeficijent zakonom propisan pa su u tim mjesecima razlike isplaćenih i po zakonu određenih socijalnih penzija zadržane iz januara te godine ( nezakonita uravnilovka među penzionerima) . – Razlike isplaćenih i raspoloživih sredstava prikazanih kolonama broj 5 i 6 trebale su biti isplaćene iz budžeta . Kako su isplaćene nezakonito iz penzionog fonda smanjenjem penzija koje nisu socijalne i najviše –KRIVIČNO DJELO (uravnilovka u svim mjesecima te godine) došlo je do kršenja domaćih i međunarodnih zakona : ZAKONA O PIO/MIO, DEJTONSKOG SPORAZUMA, USTAVA BIH I EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA. b. TABELA broj 2. POSLJEDICE NAPRIJED OPISANIH KRŠENJA ZAKONA prikažimo uspoređujući visinu isplaćenih penzija NSS i VŠ kvalifikacija. (Na isti način mogu se analizirati i uspoređivati bilo koji međusobni odnosi svih kvalifikacija i za svaki mjesec u godini.) Pravilnik o plaćama i naknadama plaća od 12.02.2001. godine -Službene novine F BiH broj 30/00 od 17.08.2000. godine Za penzionirane u septembru 2019. godine 1. NKV i NSS sa 40 godina radnog staža primaju zajamčenu penziju u iznosu od 465,87 KM, za 65 % više od zarađene njihove penzije iz čega proizlazi da im je zarađena prosječna penzija iznosila c.ca 282,35 KM. 2. Ako je prosječna penzija VŠ ili VKV penzionera sa 40 godina penzionog staža veća za 2,10 puta (TABELA broj 2.) od NKV ili NSS, zarađena penzija bi im bila 282,35 KM x 2,10 = 592,94 KM. 3. Kako su zbog nezakonitih isplata iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta, sve zarađene penzije koje nisu socijalne umanjene za 36,79%, VŠ ili VKV penzioner umjesto zarađenih 592,94 KM trebao bi primiti 433,47 KM što je manje od NSS ili NKV za 32,40 KM . 4. Ako taj VŠ ili VKV penzioner ima 40 godina penzionog staža primit će zajamčenu penziju kao i NSS ili NKV penzioner u iznosu od 465,87 KM. 5. Ako VŠ ili VKV umjesto 40 ima manje od 38 godina penzionog staža primati će najnižu penziju 317,77 KM kao i penzioneri sa NKV ili NSS kvalifikacijom i 20 godina radnog staža što je apsurd i krivično djelo. 6. Zbog kraćeg školovanja NKV ili NSS idu 6 godina prije u penziju i primit će 6 x 12 x 465,87 KM = 33.546 KM više od VŠ ili VKV što je apsurd i krivično djelo. c. TABELA broj 3. Član 42 Zakona o PIO/MIO Za penzionirane u septembru 2019. godine 1. NKV i NSS sa 40 godina radnog staža primaju zajamčenu penziju u iznosu od 465,87 KM, za 65 % više od prosječno zarađene penzije koja im iznosi 282,35 KM. 2. Ako je prosječna penzija VŠ ili VKV penzionera sa 40 godina penzionog staža veća za 1,743 puta od NKV ili NSS (prema TABELI broj 3.) zarađena penzija bi im bila 282,35 KM x 1,743 = 492,15 KM. 3. Kako su zbog nezakonitih isplata iz penzionog fonda umjesto iz budžeta sve zarađene penzije koje nisu socijalne umanjene za 36,79%, VŠ ili VKV penzioner umjesto zarađenih 492,15 KM trebao bi primiti 359,80 KM , pa će primiti najnižu penziju od 371,77 KM kao i NSS sa 20 godina radnog staža. 4. Ako taj VŠ ili VKV penzioner ima 40 godina penzionog staža primit će zajamčenu penziju kao i NSS ili NKV penzioner u iznosu od 465,87 KM. 5. Zbog kraćeg školovanja NKV ili NSS idu 6 godina prije u penziju i primit će 6 x 12 x 465,87 KM = 33.546 KM prije nego što VŠ ili VKV primi prvu penziju. 6. NSS, NKV, PKV, KV, SSS, VŠ i VKV sa 40 godina penzionog staža primat će zajamčenu penziju, a VŠ i VKV ako imaju manje od 38 godina penzionog staža najnižu kao i NSS sa 20 godina penzionog staža. F. Velike razlike zarađenih i isplaćenih socijalnih i redovnih penzija po članu 72. Zakona o PIO/MIO za penzionirane prije januara 2007 godine. 1. Penzionirani 2002. godine VSS kvalifikacije sa radnim stažem od preko 40 godina, mjesečnom platom u godini penzioniranja od 1.500 KM i zarađenom i isplaćenom penzijom od 425,323 KM --Danas prima penziju u iznosu 868,76 KM veću za 402,89 KM ili za 1,865 puta od zajamčene 465,87 KM. --Penzija bi mu trebala biti 1.398 KM veća za 932 KM prema TABELI broj 2. (veća od zajamčene 465,87 za 3 puta). --Penzija bi mu trebala biti 1.065 KM veća za 599 KM prema TABELI broj 3. (veća od zajamčene 465,87 za 2,286 puta). --Zbog kraćeg školovanja NKV ili NSS idu 11 godina prije u penziju i primit će 11 x 12 x 465,87 KM = 8.117.319 KM prije nego što VSS primi prvu penziju. 2. VŠ penzionirana 2002. godine sa 37 godina staža (sa umanjenjem 1,5%) danas prima penziju u iznosu od 466,59 KM što je više od zajamčene penzije 465,78 KM za 0,72 KM . --Penzija bi joj trebala biti 978 KM veća za 512 KM prema TABELI broj 2. (veća od zajamčene 465,87 za 2,1 puta). --Penzija bi joj trebala biti 812 KM veća za 345 KM prema TABELI broj 3. (veća od zajamčene 465,87 za 1,743 puta). --Zbog kraćeg školovanja NKV ili NSS idu 6 godina prije u penziju i primit će 6 x12 x 465,87 KM = 33.546 KM prije nego što VŠ ili VKV primi prvu penziju. G. ZAVRŠNO Velikim smanjenjem penzija( kršenjem domaćih i međunarodnih zakona ) : --- penzionerima koji ne primaju socijalne penzije i --- penzionerima koji su penziju ostvarili ( zaradili ) u F.BiH a sada imaju stalno mjesto boravka izvan F. BiH, kako bi se tim sredstvima (nedovoljno) povećale socijalne penzije krše se: a. Zakon o PIO/MIO: Članovi 3., 42., 50., 51., 72., 125., i 126. b. ZAKON O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE U F. BiH. Službene n. F. BiH broj 35/05 c. ODLUKA USTAVNOG SUDA Broj U-5/00 od 29.09 2000. Ustavni sud smatra da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1. ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava. d. ODLUKA USTAVNOG SUDA Broj U-40/10 od 05.04.2011. Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH. Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH. e. INSTITUCIJA OMBUDSMENA uz podršku NORWEGIAN EMBASSY II PRAVNI OKVIR 2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne). f. UKIDANJE ODLUKE o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage. g. ZAJEDNIČKI STAV MISIJE MMF U BiH I FZ PIO/MIO je da se za povoljnije penzioniranje, ne može planirati financiranje, ni potpuno niti djelomično, iz sredstava prikupljenih doprinosa, već u cjelini iz budžeta. h. Po Dejtonskom sporazumu i Ustavu BiH II . LJ U D S K A P R A V A I O S N O V N E S L O B O D E A. OPĆE ODREDBE 1. Ljudska prava Bosna i Hercegovina i oba entiteta osigurat će najviši stupanj međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. 2. Međunarodni standardi U Bosni i Hercegovini izravno se primjenjuju prava i slobode garantirani Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i njezinim protokolima. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima. f. VIII A M A N D M A N I N A U S T A V Član 2 Nijednim amandmanom na Ustav ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u članu II. LJ U D S K A P R A V A I O S N O V N E S L O B O D E Ovog ustava ni promijeniti ovaj član. Rezime a. Sva naprijed opisana kršenja sumnja se (osnovano) da su krivična djela po : --Članu 383 Zloupotreba položaja i ovlasti ili --Članu 387 Nesavjestan rad u službi, odnosno --Članu 177 Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina prema KRIVIČNOM ZAKONU koji je tad bio na snazi. b. Parlament F. BiH u čijoj je nadležnosti donošenje i izmjena zakona nije po ovom osnovu kršio Ustav BiH. --Možda bi se mogla staviti zamjerka da nije član 72. dopunio novom stavkom (Razlike od zarađenih do isplaćenih socijalnih penzija isplaćuju se iz budžeta). I bez te napomene isplata tih sredstava iz penzionog fonda umjesto iz budžeta je krivično djelo. c. Ustav su kršili korumpirani pojedinci čija su imena poznata. --Upravni odbor koji je svakog mjeseca donosio dvije različite odluke imao je samo jednog penzionera (Predsjednika skupštine penzionera). --Od 1998 do danas tu funkciju obavljala su samo 3 penzionera (Oni su Krovno rukovodstvo sa jednim ili dva nova člana). --Krovno rukovodstvo da bi uz penziju zadržalo svoja visoka dodatna mjesečna primanja (član UO primao je mjesečno jedno vrijeme i 1.500 KM, a Nadzornog odbora za održane 3 sjednice godišnje primao 12 mjeseci visoke nadoknade) skrivalo je, a skriva i danas od penzionera da su mjesečno donošene Dvije Odluke o visini penzija. d. Penzioneri koji su tražili pokretanje tužbi ili protesta zbog kršenja Zakona (oni koji „talasaju“) mijenjani su sa podobnim u svim rukovodnim strukturama Udruga penzionera (da o tome nisu ni obaviješteni). Članovi dvije Stalne komisije formirane Odlukom Izvršnog odbora Udruženja penzionera (bez obavještenja i Rješenja na koje bi se mogli žaliti) u tajnosti su zamijenjeni podobnim. Ekspertni tim formiran također Odlukom sa precizno definiranim zadatkom koji je izvrsno obavio (potvrdio PRVU ODLUKU UO FZ PIO/MIO za koju nije znao ni da postoji, a za koju ni danas- izuzev donosilaca i nalogodavaca- nitko ne zna) ukinut je sa obrazloženjem da se priznaje samo nalaz Ekspertnog tima FZ PIO/MIO koji nije nikad ni formiran. e. Imena onih (postoje opravdane sumnje da ih ima) po čijem nezakonitom nalogu su vršena opisana krivična djela trebao bi, po tužbi tužilaštva, utvrditi nadležni sud, ali tek po presudi Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura ili nakon masovnih protesta penzionera. f. Oni koji su krivičnim djelima kršili postojeći veoma dobar Zakon o PIO/MIO, usvojen u Parlamentu (sa izmjenama koje je nametnuo Visoki predstavnik i tim evropskih stručnjaka za oblast penzija) danas neodgovorno tvrde da je primjenom tog zakona došlo do diskriminacije među penzionerima. Naprotiv primjenom tog zakona-- PRVA ODLUKA UPRAVNOG ODBORA FZ-- visina svih redovnih (zarađenih) penzija ovisila je o ulaganju u penzioni fond (veća ulaganja veća penzija-- ne razlikuje se od novog Zakona o PIO/MIO): Razlika od visine zarađenih do isplaćenih penzija po članu 72. (bez kršenja zakona mogla se isplatiti iz budžeta, grant-ova ili..) ali ne i iz penzionog fonda. g. Da su se penzije obračunale po PRVOJ ODLUCI UO PIO/MIO ne bi bilo diskriminacije među penzionerima. h. Krivičnim djelima izmijenjena i primijenjena DRUGA ODLUKA UO FZ dovela je do diskriminacije među penzionerima i neshvatljivih razlika visina penzija (diskriminacije) na štetu penzionera koji ne primaju socijalne i najvišu penziju. H. OSVRT NA RJEŠENJA PO NAPRIJED ANALIZIRANIM TEMAMA KAKO IH RJEŠAVA NOVI ZAKON O PIO/MIO KOJI JE STUPIO NA SNAGU 01.03. 2018. GODINE ALI JOŠ PO NJEMU NIJE ZVANIČNO OBRAČUNATA I ISPLAĆENA NI JEDNA PENZIJA 1. Prema Član 140. (Isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona, ta prava se obezbjeđuju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu ovog zakona i dalje će se usklađivati po odredbama ovog zakona. Komentar : a. Krivičnim djelima međusobno uspostavljeni odnosi DRUGOM odlukom UO PIO/MIO među redovnim penzionerima (naprijed opisani i analizirani sa nevjerojatnom diskriminacijom) ostaju među svim penzioniranim po starom zakonu sve dok se tako krivičnim djelima određene penzije isplaćuju tim penzionerima i njihovim rođacima (nekima i preko 40 godina). b. U prvoj godini kada budu novi penzioneri obračunati po novom zakonu (najviše do 10% svih redovnih penzionera) primit će penzije po principu (veća uplata u penzioni fond veća i penzija) što je u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima i PRVOM odlukom UO FZ PIO/MIO. c. Najnižu penziju će primati i penzioner sa 15 godina penzionog staža (prije sa 20). Kako će socijalne penzije po oba zakona biti identične i više rasti od ostalih penzija znatno će se povećati diskriminacija ostalih penzioniranih po ranijem zakonu u odnosu na sve penzionirane po novom zakonu . d. Važno je naglasiti da pored usklađivanja svih penzija po novom i ranijem zakonu koje ne utiče na međusobne odnose penzija po starom i novom zakonu postoji i rast penzija po članu 78. novog zakona kojim se povećavaju penzije samo penzioniranim po novom zakonu što dodatno povećava diskriminaciju penzioniranih po starom zakonu. e. Navedimo još dva primjera obračuna penzija po starom i novom zakonu što najviše zabrinjava penzionere: --- VSS penzioner sa 40 godina penzionog staža penzioniran 2002 . godine imao je penziju po starom zakonu 425,323 KM. Obračunat po novom zakonu uz iste mjesečne iznose penzija trebao bi imati penziju 1.456,43 KM ili za 3,4242 puta veću ili za 242,42% veću. --- VŠ penzioner koji je jedno vrijeme primao penziju kao SSS i sa 3% umanjenja penzije (37 godina penzijskog ) po starom zakonu imao penziju od 224,90 KM obračunat po novom bi primao 567,43 KM . Po novom zakonu penzija mu je veća za 342,53 KM ili za 152,30%. --- Mada je novi zakon o PIO/MIO stupio na snagu 01.03.2018. godine i još se ne zna kada će se početi primjenjivati (kupovina vremena zbog protesta) ipak je Opći bod iz člana 38 povećan sa 14 na 14,5%., što u ovoj analizi nije uključeno u obračune penzija. Koliko će tek penzioneri koji primaju umanjene ostale penzije (koje nisu socijalne i najviše) obračunate i isplaćene po nezakonitom DRUGOM zakonu o PIO/MIO biti diskriminirani svaki mjesec dok im se isplaćuju nezakonito umanjene penzije ? Hoće li se ovo ispraviti u isplati novembarske penzije po PRVOJ ODLUCI UO PIO/MIO? Hoće li odgovorni za ovo biti sankcionirani? Hoće li se ovo ispraviti u isplati novembarske penzije po PRVOJ ODLUCI UO PIO/MIO? Hoće li odgovorni za ovo biti sankcionirani? Krajnje je vrijeme da se drastično smanji broj zaposlenih i njihova primanja u upravljačkoj strukturi –javnoj upravi, počevši od državnih, federalnih do najnižih prekobrojnih i preplaćenih zaposlenika. Odavno se zna da BiH ima najglomazniji birokratski aparat ne samo u Evropi nego i u svijetu, da se isti stalno povećava, da je neefikasan i uz to najbolje plaćen prema BDP. O izuzetno neefikasnim i preplaćenim institucijama pravosuđa iluzorno je bilo što pisati, izuzev da su u funkciji naredbodavaca i da i tu kao i u ostalim djelatnostima mora biti uvedena kontrola stručno nadležnih i sankcije za propuste u radu. Prilog broj 1.u sljedećem postu

30.06.2019.

Posljedice opstrukcija Kantonalnog tužilaštva Sarajevo

POSLJEDICE OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA PRIKAZANIH PO STAVKAMA OD A. DO F. OVOG DOPISA A. Diskriminacija ranije penzioniranih U decembru 2018. godine 712.000 svih novo penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 545.606 KM . Za tih 545.606 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 5.545.262 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom periodu obračunavana po koeficijentu 1,0497. Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u tih 60 mjeseci (penzioniranim prije ili poslije januara 2014. godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu (sa izuzetkom najnižih penzija –kad su prikupljena sredstva za podjelu penzija manja od troškova pa se samo za njih koristi koeficijent = 1, a za sve ostale vrste redovnih penzija) isti koeficijent < 1 manji od 1 . Sredstava je bilo u penzionom fondu da taj koeficijent za sve bude u tom periodu u prosjeku 1,1369 ili 13,69%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. Novo penzioniranim u ovom periodu penzija je u prosjeku nezakonito povećana za 545.606 KM ili za 67,91% , a ranije penzioniranim smanjena nezakonito za 545.606 KM ili u prosjeku za 8,72%. Po novom zakonu o PIO/MIO ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. Kako je i u prvih 5 mjeseci 2019. godine, (15 mjeseci po stupanju na snagu novog Zakona o PIO/MIO) obračun penzije novih penzionera vršen po koeficijentu 1,816, a ranije penzioniranih po 1,0497 : Ranije penzionirani sa koeficijentom 1,0497 za 5 mjeseci u 2019. godini ---------primili su u prosjeku manju penziju za 20,30%. Novo penzionirani sa koeficijentom 1,816 ---------- primili su u prosjeku veću penziju za 56,33%. Svi (ranije i novo) penzionirani trebali su biti obračunati koeficijentom 1,2527 u kom slučaju ne bi bilo diskriminacije po ovom osnovu i u ovom vremenskom periodu. Pojašnjenje Novo penzionirani primili u isplatnom koeficijentu u prosjeku veću za 56,33% znači: Penzionirani 01.01.2014. godine primio je 65 x 1,816 = 118,04 svojih penzija više. Penzionirani 01.01.2019. godine primio je 1 x 1,816 = 1,816 svojih penzija više. B. Diskriminacija „Ostalih“ koji ne primaju socijalne i najvišu penziju U proteklih 60 mjeseci, t.j. od januara 2014. do januara 2019. godine u prosjeku mjesečno 188.582 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom u Zakonu nepostojećeg (nezakonitog) isplatnog koeficijenta većeg za 65 % od Zakonom predviđenog koeficijenta člana 72. primilo je nezakonito više u prosjeku mjesečno 44.241.106 KM, zbirno za 5 godina 2.654.466.360 KM Za tih 44.241.106 KM u prosjeku je mjesečno nezakonito smanjena isplata za 53,62% „Ostalih“ 189.575 penzionera koji primaju penzije: -- veće od socijalnih i manje od najviših i --od penzionera koji primaju penziju u inostranstvu. Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani „Ostali“ penzioneri primat će za 35% umanjenu penziju od zarađene (ili 53,62% od nezakonito isplaćene) dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. U maju 2019. godine u prosjeku 194.644 penzionera sa socijalnim penzijama iz penzionog fonda, umjesto po zakonu iz budžeta, primilo je mjesečno više 48.612.345KM ili 65% više od zarađene penzije. Zbog toga je mjesečno u prosjeku 187.495 „Ostalih“ penzionera primilo u istom novčanom iznosu ili za 59,17% umanjenu mjesečnu penziju od isplaćene ili za 37,17% manju od zarađene. C. Diskriminacija redovnih od strane povlaštenih penzionera Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje ukupno po svim osnovama umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene.


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 04/2020 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

MOJI DOKUMENTI
1.
21.11.2019 - TKO .11.2019NALOGODAVAC ZA KRŠENJE : ZAKONA O PIO/MIO, DEJTONSKOG SPORAZUMA, USTAVA BIH I EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA ?
2.
25.04.2020 - IZUZETNO VELIKA NERAVNOPRAVNOST MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA

MOJI LINKOVI
- Blogger.ba
- Google.ba
- www.macromedia.com


MOJI FAVORITI
Govor Srca
blob
Da ti izmamim osmijeh :)
Princ of Perversia
Bojis li se mraka
Laprdam sta stignem
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
Osmi kozački puk
007
sanšajn in my pocket
ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Ruhovi
spagosmail
Na granici sjećanja
Dnevna doza Mostara
Između zemlje i neba
Pozor: Jasan stav!
Trijumf Istine
∇a§IONia
samac sred svemira
KRIMINAL U VLASTI
look little Alice, this isn't Wonderland
Slomljena
JavorTV
Otkrit ću ti tajnu...
U ljubavi svakodnevnoj
izlog jeftinih mladića
Bit će svega čega nema, nemoj ono što se mora..
Imagine.
Surogat
Djevojka u mojim ustima
San o jednoj ženi
****TED (Technology, Entertainment, Design)*****
ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
VAISHNAVSKI KALENDAR
Lovac u žitu
Črčkarije moje nasušne
Priče o umoru
Propali filozof
Avdija Hasanović
There and back again
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
youknowhenyouknow
titolitarizam
...titles are overrated...
Iskreno Vaša
više...

BROJAČ POSJETA
398253

Powered by Blogger.ba