Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

24.05.2018.

G. Što su penzioneri dobili novim zakonom ?

G. Što su penzioneri dobili novim zakonom ? Prema Članu 140. novog zakona (Isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo) Penzionerima koji su prava ostvarili po propisima primjenjivanim do stupanju na snagu novog zakona (01.03.2018 godine), ta prava se obezbjeđuju dok primaju penzije (ili dok se ne izmjeni zakon) u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu zakona iz marta 2018 godine i dalje će se usklađivati po odredbama ovog zakona. Prema Članu 4 . novog zakona Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovice osiguranja na koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje Komentar po članovima broj 4. i 140. Za mart i april 2018 godine isplaćene su penzije po novom zakonu (za svakog penzionera u tim mjesecima) :-- na vrijeme, -- povećane penzioniranim prije jula 1998 godine za 10% i -- od tada do 31.07 2007 godine za 5% -- usklađene po odredbama novog zakona. Nije bilo ni jednog penzionera kome isplaćena penzija protuzakonito i protuustavno krivičnim djelom po članu 383-ZLOUPOTREBA POLOŽAJA I OVLAŠTENJA, članu 387 NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI i članu 177 POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA nije pogrešno obračunata i isplaćena. Primjenom isplatnih koeficijenata koje je za svaki mjesec protuzakonito objavljivao Menadžment i po istim u velikim iznosima povećavao zarađene penzije jednim grupama penzionera, a drugim obračunatim po koeficijentima člana 51. koje je po zakonu donosio Upravni odbor FZ PIO/MIO smanjivao zarađenu penziju, a što je detaljno obrađeno na stanicama 1 do zaključno 14 ovog materijala. Svih 408.467 penzionera isplaćenih u martu 2018 godine i svi penzioneri koji budu obračunati u prelaznom periodu po regulama zakona koji je vrijedio do 01.03. 2018 godine biti će penzioneri kojima se penzija isplaćuje po novom zakonu (drugih neće biti). Međusobni odnosi između raznih grupa tih penzionera nastali teškim krivičnim djelima- derogiranjem ustava međunarodnih i domaćih zakona zadržat će se dok su ti penzioneri živi. Ako će tih penzionera još najmanje 5 (pet) godina biti više od penzionera obračunatih po regulama zakona od 01.03.2018 godine kako onda objasniti tvrdnje nadležnog ministarstva i krovnog udruženja p/u : Da je novi Zakon o PIO/MIO pravedan i ekonomski i "temelji se na tome koliko ste unijeli u Penzioni fond". Citiram: „To je privatno pravo i niko nema pravo to deformirati nekim drugim pogledima i klauzulama. Ono što ste unijeli pripada vama i vi to trebate konzumirati. Ovaj zakon o PIO to garantira“ - zaključio je Novalić nakon odobravanja Zakona o PIO na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta. Uz razlike uloženih sredstava u penzioni fond i iz njega povučenih sredstava opisane u stavci E razmotrimo i ove: a. Najniža penzija 326,17 KM Zaposlenici NSS, SSS, NKV, PKV i KV: -- za isti radni staža uplate u penzioni fond različite visine doprinosa. -- Posebno su im različite visine doprinosa ako ga uplaćuju za radni staž ostvaren u rasponu od 20 do 30 godina (novim zakonom od 15 do 30 godina). -- Zavisno od spreme i radnog staža imaju različite visine zarađenih penzija. -- Ipak svi primaju veću od zarađene penzije u visini najniže od 326,17 KM. Kako se ta razlika plaća iz penzionog fonda (umjesto iz budžeta) umanjujući imovinska prava „Ostalih“ penzionera bez njihove suglasnosti, to je uz kršenje domaćih kršenje i međunarodnim zakonima i Ustavom zaštićenih imovinskih prava. b. Zajamčena penzija 434,90 KM Ako bilo ko od ovih penzionera ostvari punu penziju (40 godina radnog staža) primat će zajamčenu penziju od 434,90 KM i uz to će primiti 48 penzija više ili 48 x 434,90 = 20.875 KM dok penzioner sa najnižom počne primati penziju. Do 70 godina života penzioner sa zajamčenom primit će ukupno do 58.710 KM više na ime penzije od penzionera sa najnižom penzijom ili primit će više do 15 godišnjih ili 180 više mjesečnih najnižih penzija. c. Razlike od zarađenih do isplaćenih penzija. Za razlike od zarađenih socijalnih (najniže i zajamčene) u mjesečnom iznosu od oko 43 miliona KM nezakonito su umanjene „Ostale“ penzije, jer se te razlike nezakonito plaćaju iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta. d. VŠ sa prijevremenom penzijom uplaćivao je mjesečno 166% više o penzioni fond. Danas prima 4,84% manje od NSS. Da se ne krši zakon primao bi 57,05% više. e. VKV sa starosnom penzijom uplaćivao je u fond 200 % više od NSS. Danas prima 7,59% više, a po zakonu bi trebao primati 192,42% više od NSS. f. VSS sa starosnom penzijom uplaćivao je u fond 395% više od NSS. Danas prima 77,60% više, a po zakonu bi trebao primati 192,42% više od NSS. Sve ovo po članu broj 4 i 140 novog zakona isplaćeno je sa krivičnim djelima uspostavljenim međusobnim odnosima među penzionerima i trajat će dok su ti penzioneri živi ili dok se zakon o PIO/MIO koji je stupio na snagu 01.03.2018 ne promijeni. Je li to obećano od strane Vlade i krovnog rukovodstva p/u „ko više ulaže u penzioni fond imat će veće penzije“ ? Odgovor je NIJE. Po članu broj 44. (lični bodovi osiguranika) Za određivanje ličnih bodova osiguranika, penzijski staž može iznositi i više od 40 godina Po članu broj 27. (Preračun ugovorene naknade u staž osiguranja) Od sedam kategorija penzionera svrstanih u osiguranike samostalnih djelatnosti po članu broj 12. može se obaviti preračun ugovorene naknade u staž osiguranja samo za 4 kategorije za što im se uz isplaćenu naknadu dodatno za koeficijent ugovorene bruto naknade isplaćene u toku godine prema prosječnoj bruto mjesečnoj plati u Federaciji ostvarenoj u prethodnoj godini penzija povećava dok su živi. Po članu broj 116. (Obustava isplate u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju) Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12 tač. c.), d), e) i f) isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. Komentar po članovima broj 44. , 27. i 116. Pogodnosti po članovima broj 44. i 27. mogu imati samo: c) član privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, d) član organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu e) lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, f) lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje nagradu. Ovo je zaista neshvatljivo i neprimjereno uzimanje sredstava penzionog fonda i uzrok velike diskriminacije. Po članu 79. (usklađivanje penzija) Najviše penzije se neće usklađivati/povećavati sve dok najniže penzije ne dostignu 1/5 iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu. U martu je taj odnos 1/6,58, a u aprilu 1/6,44. Odnos uplaćenih doprinosa NSS sa 20 (novim zakonom 15) godina radnog staža i VSS sa 40 ili više godina radnog staža je neusporedivo manji. Novi uzrok diskriminacije. Po članu broj 81. (najniža i zajamčena penzija) Vlada Federacije može posebnom odlukom utvrditi povećanje najniže penzije, a najviše do stope rasta realnog društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Komentar po članovima 79. , 81 i … Ustavom F.BiH poglavlje IV. C Premijer Federacije nadležan je za: (I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije. (II) Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva (III) Pripremanje budžetskih prijedloga Parlamentu Federacije. Pa ipak je krivičnim djelima zloupotrebe položaja i ovlaštenja broj 383 i nesavjesnim radom u službi broj 387 došlo do naprijed opisanih neravnopravnosti među penzionerima. Tim su najviše oštećena imovinska prava starih i najobrazovanijih i u poslu najuspješnijih (danas internetskih nepismenih -ne informiranih) koji su od zaostale agrarne izgradili državu u industrijski dobro razvijenu. Zadržavajući tu diskriminaciju u novom zakonu o PIO/MIO i novim zakonom je došlo do povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina ( imovinskih prava penzionera) pa se istim krši dodatno i član broj 177. k.z. F.BiH i Ustav BiH. Kako je moguće onima koji su bili zaduženi da štite zakon (a nisu ništa poduzimali protiv prekršilaca), u novom zakonu osigurati da sada donose te zakone? Je li to „ Kadija te tuži kadija ti sudi“ ? Po članu broj 129. (Sredstva iz budžeta) U novom zakonu ne mijenja se ništa u odnosu na prethodni. Po članu broj 130. (Uvođenje trezorskog poslovanja) (1) Finansijsko poslovanje nosioca osiguranja obavlja se preko računa budžeta Federacije. Ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija, u tekućem mjesecu, potrebna razlika sredstava namirit će se iz budžeta Federacije, odnosno drugih izvora koje obezbijedi Federacija. (5) Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta Federacije. Komentar po članovima broj 129. i 130. U novom zakonu ne mijenja se ništa u odnosu na prethodni. I dalje se razlike zarađenih i isplaćenih socijalnih (43 miliona mjesečno) kao i sredstva za povlaštene penzije na isti način nezakonito isplaćuju iz prikupljenih sredstava doprinosa p/u umjesto iz budžeta. To rezultira gore opisanim diskriminacijama istih grupa penzionera. Posebno upozorenje; Ova dva člana novog zakona, nezakonito oduzimanje sredstava iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, umjesto iz budžeta, indirektno pretvaraju u zakonita, čime su trajno za oko 62 % nezakonito oštećeni stariji penzioneri nekad najproduktivniji zaposlenici. Pohlepnoj vlasti i krovnom rukovodstvu penzionera očito ni to nije dovoljno pa i povećan prihod od doprinosa otima od penzionera i usmjerava u budžet, što se nikako ne bi smjelo dozvoliti. Po Članu 150. (Primjena postojećih propisa i rok za uspostavu trezorskog poslovanja) (1)Do donošenja propisa iz čl. 148. i 149. ovog zakona (Rok 01.09.2018 godina), primjenjivat će se propisi koji su bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. (2) Odredbe člana 130. ovog zakona, neće se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehničkih uslova o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije. U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca osiguranja primjenjivati će se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. Komentar po članu150. Navodim samo kao primjer vezano za član 128. Doprinos od 17% na teret obveznika trebao bi biti 18,5%---- povećan za 1,5% Na teret poslodavca 6% --trebao bi biti 0----ukinuti se da se rasterete poslodavci Do najave da će se: na topli obrok povećati doprinos, uvesti doprinose na: prijevoz, regres, …. Kako bi se neutraliziralo ukupno smanjenje visine uplaćenih doprinosa poslodavci su odmah smanjili još u oktobru 2016 godine topli obrok do tada sa preko 200 KM na 165 KM da bi se 3 mjeseca poslije toga prestale objavljivati informacije o visini toplog odbora. Koliko će se smanjiti doprinosi i penzije ovakvim rasterećenjem privrede? Nema smisla navoditi i problematiku prerade ostalih pod zakonskih propisa koji će sigurno kasniti i neće ići u pravcu poboljšanja položaja penzionera. Hoće li ikad doći do uspostave trezorskog poslovanja kad naše krovno i sva kantonalna rukovodstva izuzetno dobro financijski prolaze ostajući skoro doživotno na dobro plaćenim poslovima jer se ne bune? („još se nisu stekli uvjeti“) Svi drugi predstavnici: policije, zdravstva, školstva i… štrajkom ili drugim vidovima neposluha povlače novce iz budžeta (nezakonito uzete od penzionera) Hoće li neko pokrenuti tužbe protiv odgovornih za stanje populacije penzionera? Citiram povodom ovog stanja ZAKLJUČKE iz 2010 godine objavljene od SDA. „U SDA se pitaju čemu služe zakoni ako su političari izvan njih i mogu ih nesmetano kršiti znajući da neće biti kažnjeni. – Ne postoji pravni sistem na svijetu u kojem se utvrđuje kršenje ustava i zakona, identificiraju počinioci, ali nema sankcija“.

24.05.2018.

F. Imajući u vidu težak položaj populacije penzionera

F. Imajući u vidu težak položaj populacije penzionera naprijed opisan --Izvršni odbor SPUFBiH u zadnjih deset godina prijeti masovnim protestima tražeći hitno povećanje penzija za 10% i redovnost isplate penzija.. Zakazuju se termini masovnih procesa i vode razgovori sa pretstavnicima Vlade. Neposredno pred zakazane proteste pretstavnici vlasti i krovnog udruženja penzionera pred TV auditorijem saopštavaju da se nisu stekli uvjeti za povećanje penzija i najavljeni protesti se prolongiraju. U javnim medijima pretstavnici krovnog udruženja uvjeravaju penzionere da budu zadovoljni dok se i ovolike i u ovim rokovima penzije isplaćuju mada dobro znaju da bi penzije mogle biti i 30% veće da se poštuje zakon. -- Važno je napomenuti da je Vlada zajedno sa krovnim udruženjem p/u krajem 2008 godine izvršila dopune i izmjene Zakona o PIO/MIO uvodeći u zakon pojam isplatni koeficijent koji je do tada, ali i nakon tih izmjena nezakonito koristila, vjerujući da će izbjeći sankcije za kršenja Zakona. --Provedene izmjene i dopune Zakona omogućile su veće izdvajanje sredstava iz penzionog fonda umjesto po zakonu iz budžeta. Nisu ozakonile primjenu isplatnog koeficijenta umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 51. --Stanje populacije penzionera se još više pogoršalo, pa je ponovljena strategija primjenjivana prije ovih izmjena zakona; uz ista obazloženja (nisu se stekli uslovi) i treba pod hitno mijenjati postojeći, novim zakonom o PIO/MIO. --Za preko deset godina u kojima se krivičnim djelima otuđilo iz penzionog fonda u budžet više milijardi KM i od jednih grupa penzionera umanjile, da bi se drugim grupama penzionera za isti iznos, krivičnim djelima povećale u milionskim iznosimsa penzije Krovno rukovodstva je sve učinilo da se protiv poznatih počinilaca ovih krivičnih djela ne pokrene ni jedna tužba,.masovni protest ili drugi vid zakonom dozvoljenih mjera građanskog neposluha. --Kada je sa Vladom usuglasilo povećanje penzija i ostalo opisano pod stavkom D. Krovno rukovodstvo je organiziralo proteste na kojim su internetski pismeni penzioneri izviždali i sa bine otjerali krovno rukovodstvo penzionera. Ostali neinformirani penzioneri ipak su saslušali unaprijed usaglašene zakljućke u kojima im je garanirano povećanje penzija za 10% i 5% i hitno usvajanje „puno pravednijeg Zakona o PIO/MIO u kojem penzije neće kasniti i u kom če se penzije plaćati iz budžeta.

24.05.2018.

D. Što su udruženja penzionera poduzela za proteklih 19 godina da

D. Što su udruženja penzionera poduzela za proteklih 19 godina da bi se popravilo stanje populacije penzionera (dodatno pogoršano kršenjem domačih i međunarodnih zakona) ? 1. Zahtjev da se penzije isplaćuju do 5-tog u mjesecu je usvojen. Da je krovno udruženje p/u umjesto ovoga prihvatilo: prijedloge stalnih komisija i ekspertnog tima podržane sa tri peticije penzionera jednog kantona i godišnjim financijskim izvještajima revizije poslovanja FZ PIO/MIO u kojima se traži : --- primjena člana 51. umjesto nepostojećeg isplatnog koeficijenta, --- isplata razlika zarađenih do visina isplaćenih socijalnih penzija po zakonu iz budžeta, a ne iz prikupljenih sredstava doprinosa, --- nezakonitih isplata povlaštenih penzija iz sredstava doprinosa umjesto iz budžeta i.... Po tim krivićnim djelima da je podiglo : tužbe , organiziralo proteste i druge vidove građanskog neposluha penzije bi bile na vrijeme i ne bi bilo zaduživanja i kamata na dugujuća sredstva. Krovno rukovodstvo o ovome nije upoznalo ni Izvršni odbor, kantonalna rukovodstva, a pogotovo sve penzionere. 2. Porodicama umrlog penzionera isplatiti jednu prosječnu penziju –371 KM za ukopninu. Ovaj zahtjev je usvojen --Kako se ova sredstva ne plaćaju iz budžeta upitno je koliko je . korisno za taj iznos smanjiti posebno socijalne penzije jer se za te namjene več izdvajaju sredstva iz općinskih udruženja u. iznosima od 350 do 800 KM. 3. Osiguranje sredstava za banjsko lijećenjte penzionera. Ovaj zahtjev penzionera je usvojen. --- Da se sredstva za ove namjene isplaćuju iz budžeta bio bi opravdan. Upitan je jer će kao i do sada na liječenje prednost imati podobni po volji rukovodstva odabrani nad onima kojima to liječenje treba. 4. Zahtjev penzionera da se penzioniranim prije augusta 1998 . godine povečaju penzije za 10%, a penzioniranim od tada do . kraja 2008 godine za 5%. --- Ovaj zahtjev je usvojen i 108.239 penzionera za mart je primilo 34,9 miliona KM. Od toga 54.785 penzionera primilo je povećanu penziju 10%, a 53.454 za 5%. Treba znati da će se broj ovih penzija vrlo brzo smanjivati zbog starosti penzionera. Jedini to može biti razlog za prihvatanje i provođenje ovog zahtjeva krovnog rukovodstva. --- Promatrajući ovaj zahtjev odvojeno od ostalih može se zakljućiti da je neopravdan . • Neto plate za prvih sedam mjeseci 1998 godine su u prosjeku bile 322,65 KM. Po zakonu nadležni organ DF za PIO ispravno je Odlukom od 24.03.1998 godine u prosjeku smanjio penzije tako da su do kraja jula iznosile 47,94 % u odnosu na isplaćenu neto platu To je najveće učešće penzije u odnosu na plaću do danas. Nakon povećanja 10% penzija iznosi čak 52,74% u odnosu na isplaćenu platu. • Upitno je ovo povećanje jer su penzioneri kojima je povećanje 10% u penzioni fond uložili 60 do 120 doprinosa manje, a iz fonda primili toliko penzija više od penzionera kojima je povećanje 5% i onih kojima po ovom osnovu nije povećana penzija. • Penzioneri čija je penzija povećana za 5% primali su penziju u odnosu na platu od 36,60% u 2001. do 46,59% u septembru 1998 godine, a sa povećanjem 5% penzija im učestvuje u plati od 38,43% do 48,92% • Onima kojima se penzija ne povećava učešće penzije prema plati je od 42,35% u 2010. do 44,08% u 2016 godini. Visina penzije u odnosu na primljenu neto platu 47,94% + 10% = 52,745 Manje uložili u fond p/u 60 do120 doprinosa . Primili iz fonda više 60 do 120 penzija 36,60% do 46,59% + 5% = 38,43% do 48,92% Više uložili u fond p/u 60 do 120 42,35% do 44,085 + 0 doprinosa. Primili iz fonda manje 60 do 120 penzija Postavlja se pitanje Koje kriterije je koristilo krovno rukovodstvo p/u za ova povećanja ? a) Učešće prosječne penzije u prosječnoj plati koji je kao najbolji odabran u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi najveće povečanje trebali dobiti oni kojima je penzija povećana za 5%, a najmanje onim kojima je penzija povećana za 10% b) Ko je više uložio u penzioni fond treba iz njega više i povući sredstava što je takođe zahtjev primijenjen u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi po tome oni sa po većanjem od 10% trebali imati najmanju penziju c) Povećanje penzije onim za čije povećanje će trebat osigurat najmanje novih novčanih sredstava i za što će se iz mjeseca u mjesec manje izdvajati novih novčanih sredstava. Ovaj kriterij je prihvaćen mada je po penzionere nepravedan.


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 04/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
spagosmail
Magija buđenja
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Na granici sjećanja
in case u didn't know...
Priče o umoru
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Propali filozof
KRIMINAL U VLASTI
Ljubav prema Allahu i Poslaniku...
SIGURAN PROFIT
look little Alice, this isn't Wonderland
Dnevna doza Mostara
Knjige koje ćete voljeti
Remember me
Tražeći tebe među zvijezdama.
Apsolviram na sebi
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
INDIA PERFORMANCE
INDIJA TURIZAM
OMENS
Somewhere Out There
pig from spejs
Laprdam sta stignem
Go Ask
Klaustrofobija uma
VAISHNAVSKI KALENDAR
Princ of Perversia
Hod po rubu
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Hošgeldiniz....
steel
Džemat Bogovići
SKIDANJE CRNE MAGIJE, PROFESIONALNO I TRAJNO
modrarijeka
Lovac u žitu
ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI
TULASI
ljubav nasa svakodnevna
Najbolje od mene
be happy
Gillian Dempsey
va§IONia
na zaleđu svjetova, ja sam te tražio
Blog before time
Ljubav je bajka za budale
Ostaje mi to što se volimo
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
više...

BROJAČ POSJETA
351325

Powered by Blogger.ba