beats by dre cheap

Sramotno i za svaku osudu

Sramotno i za svaku osudu je, što penzionerima čine: krovno rukovodstvo udruženja penzionera/umirovljenika F.BiH, Vlada i nadležno ministarstvo.

 

Citiram i komentiram njihove izjave po usvajanju Nacrta novog Zakona o PIO.

1.               21.X 2017. Predsjednik Skupštine Saveza udruženja p/u

Zakon o PIO predviđa da se penzije izračunavaju i daju onolike koliko su zaslužene. Mora doći vrijeme da se penzije isplaćuju onoliko koliki je uplaćeni radni staž i doprinosi“ – rekao je Omerefendić

2.               10.12.2017 godine M.Rapa, predsjednik Saveza penzionera FBiH 

“Penzije će isključivo zavisiti od uplate doprinosa i dužine radnog staža. Tako, ako je neko uplaćivao više, imat će višu penziju. Ko je duže radio, također će imati viša primanja. Njime su jasno utvrđeni kriteriji, dakle on je isključivo predviđen da se obračunavaju penzije novim korisnicima”. “Mi smo za to da kad se ode u penziju, svako na isti način dobije ono što je uplatio, nikako drukčije”.                                                                            

Moj komentar

v  Svih 378.314 redovnih penzionera koliko ih je primilo penziju u novembru, do kraja života neće primati  penzije onolike koliki je uplaćeni radni staži i doprinosi bilo da se primjenjuje postojeći  ili novi zakon (član 168) o PIO (ako se usvoji ).

v  Sem ovih (obračunatih kršenjem postojećeg zakona) drugih redovnih penzionera neće biti u momentu usvajanja novog, a ni 6 mjeseci poslije usvajanja tog zakona (prelazni period).                                                                                                                -----Poslije tog perioda očekuje se da će se broj penzioniranih kršenjem postojećeg zakona godišnje smanjivati prosječno za 10% (sa 380.000  za 38.000, a broj novo penzioniranih povećavati godišnje u prosjeku za 10%.                                                                    -----Na kraju 2018 godine moglo bi biti oko 15.000 do 20.000 penzioniranih po novom zakonu o PIO/MIO, ako se isti usvoji u ovoj godini-nadam se da neće.                                                                                                                      -----Svi ostali penzioneri imaju međusobno neravnopravne i nezakonito uspostavljene visine penzija.    Posebno upozoravam na sljedeće:

-----Najbrojnija skupina penzionera sa najnižom penzijom povećana sa penzionerima od 15 do 20 godina penzionog staža imat će penzije iste visine kao što su i sada.  Kako će im se razlika od visine zarađene do isplaćene penzije (kao i do sada) plaćati iz doprinosa, umjesto iz budžeta imat ćemo još veću diskriminaciju unutar te grupe i grupe tih i ostalih penzionera.

----Kako će se i po novom zakonu razlika od zarađene do isplaćene socijalne penzije plaćati iz naplaćenih doprinosa (umanjujući penzije koje nisu socijalne), a ne iz budžeta i novi zakon stvara neravnopravne odnose među penzionerima. Je li to ko više i duže ulaže u penzioni fond veća mu je penzija?  Odgovor je;  Nije.                                        

·       Od penzionera koji ne primaju socijalne penzije u 2017 godini u prosjeku se imovina - zarađena penzija oduzimala mjesečno za 64% ili za 43,3 miliona KM (ukupno od 2007 godine do danas za preko 4 milijarde KM), da bi se za isti iznos zarađena penzija –imovina, nezakonito povećala 65% penzionerima koji primaju socijalne penzije.                                                         ----To je krivično djelo po članu 383 K.z.  kojim se iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, umjesto po zakonu iz budžeta F.BiH sprečava i rješava socijalni bunt preko leđa penzionera.

---Ovo kršenje člana 3. postojećeg zakona je kršenje imovinskih prava krivičnim djelom član 383. od strane pojedinca ili grupe pojedinaca,                                               ---Po novom zakonu o PIO/MIO to je kršenje od strane F.BiH:-- člana 5. Zakona o PIO/MIO, --Ustava BiH, --člana 177. 383. i 387. Krivičnog zakona --Evropske konvencije o ravnopravnosti građana-- imovinskih prava penzionera i……. što je neusporedivo teži prekršaj od prethodnog i od presude Sejdić Finci.

3..       10.12. 2017 godine M.Rapa, predsjednik Saveza penzionera FBiH    

 “Osim toga, sada nije mali broj penzionera koji su primali više penzije nego što su im bile plate. Ovaj zakon to neće nikome dozvoliti. Na taj način uštedjet će se određena sredstva” -

Moj komentar

Od januara 2003 godine do danas penzije redovnih penzionera povećavane su 17 puta (objavljenim, nezakonitim) „Odlukama UO PIO/MIO“.

--- Uz to su od 01.10. 2003 godine svaki mjesec do danas (108 mjeseci) povećavane samo novo penzioniranim u tom mjesecu.

---Po tom osnovu svi penzionirani od 02.10.2003. do 01.01. 2004 godine  primaju do danas svaki mjesec nezakonito veću penziju za 10%  Svi ostali penzionirani do  tog datuma nemaju tog povećanja penzije.                                              Godišnje po tom osnovu nezakonito povećane penzije novo penzioniranim morale su se po zakonu ravnomjerno podijeliti svaki mjesec svim penzionerima u tom mjesecu- godini bez obzira kada su penzionirani.

 --- Penzionirani od 02.01.2014 godine (dok su živi) do danas  primaju po rješenju nezakonito uvećanu penziju za 81,6%.  Svi ostali penzioneri u tom mjesecu, (penzionirani do  tog mjeseca) nemaju tog povećanja penzije. Ukupno 356.000 novo penzioniranih  od januara 2014 godine do kraja 2017 godine ili u prosjeku 28,72% svih penzionera u tom periodu ( u vremenu 2014.-2017 godina = 2.290.935 penzionera) ,  krivičnim djelom (član 383.) primilo je uvećanu penziju za 81,6%, veću od po zakonu ispravno određene.

Da se nije kršio zakon taj iznos novca bio bi ravnomjerno raspoređen  povećanjem penzije za 18,21% svima (2.290.935 penzionera) ukupno u tom periodu.

.---. Novo penzionirani od februara 2014 godine primaju penzije za 36% veće od plaća. Po Zakonu o PIO/MIO penzija bi im trebala biti 25% manja od plaće. Ovo se za te penzionere neće promijeniti dok su živi u novom zakonu (član 168)..

---Ukupno nezakonito povećanje penzija po članu 383. k. z. samo novo penzioniranim (od oktobra 2003 godine do danas u iznosu oko 400 miliona KM iz prikupljenih doprinosa) moralo se ravnomjerno podijeliti za svaki mjesec svim penzionerima u tom mjesecu i vremenskom  periodu bez obzira kada su penzionirani.

NAPOMENA:

Za ovo znaju članovi krovnog udruženja p/u od 2008 godine. Umjesto da taj problem riješe, zamijenili su bez Odluke Izvršnog odbora novim članovima dvije stalne komisije i ekspertni tim Izvršnog odbora koji su uporno inzistirali da se to riješi. Zato sada sindikati : policije i rudara traže da im se u novom zakonu ili na drugi način visina penzije obračunava na  najpovoljniju osnovicu od 5 godina (u kojoj im je penzija bila nezakonito veća jednu godinu za 73% i 4 godine za 81,6%.

4..       10.12. 2017 godine M.Rapa, predsjednik Saveza penzionera FBiH    

- Za nas stare zakon će donijeti samo malo poboljšanje, i to u tom smislu što će penzionerima koji su penzionisani do 31. jula 1998. biti povećane penzije za deset posto, a onima koji su to pravo stekli od 1. avgusta 1998. do 21. decembra 2007. primanja će biti viša za pet posto. Iz udruženja ističu da novi zakon djelimično ispravlja nepravdu nanesenu penzionisanim prije 10 ili 15 godina.

          Moj komentar

Savjet Društvenog fonda za PIO BiH 24.03.1998 godine (skoro pola godine prije stupanja na snagu novog zakona) u Službenim n. F. BiH broj 19. objavio je Odluku o usklađivanju penzija kod kojih je posljednja godina rada bila 1996 ili 1997 godina sa penzijama kod kojih je posljednja godina rada 1995 ili neka ranija godina tako što se prilikom određivanja penzije nakon prethodnog usklađivanja prema kretanju plata u januaru tekuće godine u odnosu na cijelu prethodnu godinu pomnoži sa slijedećim koeficijentima (smanji za te koeficijente):

                 ----Posljednja godina rada 1996 godina-------------0,5057

                 ----Posljednja godina rada 1997 godina-------------0,4018

·        Čak i sa ovoliko smanjenom penzijom u augustu 1998 godine odnos penzije i plate je 48,67% što je za penzionere do danas najpovoljniji odnos penzije prema plati.

·        Dakle donošenje Odluke od  24.03.1998 godine bilo je nužno, opravdano i provedeno je u skladu sa zakonom. 

n      Zahtjevi penzionera za povećanje penzija 10% svim penzioniranim prije 01.08.1998 godine su nerealni. Kako povećati penzije za 10% kada su već sada veće za 50,57% ili za 40,18% ??      Valjda bi ih trebalo smanjiti.

--Ovo povećanje  usuglašeno sa Vladom  pomaže Savezu penzionera da pokaže ne informiranim penzionerima kako je ipak kod Vlade izborio traženo, beznačajno i štetno povećanje penzija od 10 % po Zahtjevu koji traje već 10 godina. Normalno bi bilo da penzionirani do Odluke (mart 1998 godine) ne dobiju nikakvo povećanje, Trebalo bi im smanjiti penzije što se ne može retroaktivno provesti

n     Penzioniranim od aprila 1998. do 2001 godine trebalo je povećati penzije za 10% jer od primjene novog zakona rade duže, 60(m) i 120(ž) mjeseci,-- više ulože u penzioni fond nego oni do novog zakona i--- za toliko mjeseci prime manje penzija od onih prethodnih, a i kratko bi u prosjeku ( zbog starosti i bolesti) primali penzije). Koliko će najmlađi (osamdesetogodišnji) penzioneri još primati penziju, koliko ih ima i koliko bi se sredstava izdvojilo za to povećanje ? Ukupna isplaćena suma po ovom osnovu je mala.

n      Pretpostavka je da bi za penzionirane od januara 2001. do kraja 2007 godine. povećanje penzija od 30% trebalo biti prihvatljivo. Do primjene novog zakona mogli bi ga po pretpostavci prihvatiti ostali penzioneri zbog:--dužeg ulaganja i kraćeg primanja penzija, ---najmanjeg iznosa penzija u odnosu na platu (36,60%) u odnosu na prethodnu grupu za 5,27%    ---smanjenja penzija ove grupe penzionera za isplatu povlaštenih (181 miliona KM) i (88 miliona KM) za isplatu socijalnih penzija iz prikupljenih doprinosa, umjesto iz budžeta. --- Da se primjenjivao koeficijent člana 50. stav 4.  prva i svaka naredna penzija  za penzionirane od 2001. do zaključno sa 2007 godinom  penzija redovnim penzionerima rasla bi od 0% u 2001. do 9,15% u 2007 godini. Zbog kršenja zakona rasla je od 0% do 21%. (vrlo malo)

·        Nepotrebno je navoditi i ostalo po čemu penzioneri za isti rad dobivaju manje penzije od onih iz prethodne dvije grupe Za koga rade predstavnici penzionera finansirani od penzionera (tako dugo na dobro plaćenim poslovima)? Svi oni su svjesni da ako ne rade za Vladu  da bi bili zamijenjeni poslušnim, pa je to i odgovor na postavljeno pitanje.

·        Je su li glavni kriteriji  zahtjeva penzionera; povećaj penzije onima za čije povećanje će trebati najmanje sredstava  umjesto da se povećaju  po principu visine nezakonito smanjenih penzija?

 

  1. Rapa pojašnjava  “da će se novim zakonom znatno stabilizirati penzijski fond, koji je  trenutno u dubiozi oko 188 miliona KM.”

Rapa  „Donošenje zakona o PIO je ustvari borba između pravde i nepravde. Pravde, da se buduće penzije utvrđuju prema radnom stažu i uplaćenim doprinosima jednako za sve bez ikakvih privilegija. I nepravde, da se penzije primaju uvećane za pojedine kategorije mimo radnog staža i uplaćenih doprinosa - navodi se u saopćenju“.

Moj komentar                                                                                                                 Dubioza je nažalost veća. Kako će se i novim zakonom razlika između zarađenih i isplaćenih socijalnih penzija, umjesto iz budžeta, nezakonito kao i do sada plaćati iz uplaćenih doprinosa sigurno je da će penzioni fond biti u velikoj dubioziTa dubioza biti će znatno veća  zbog: --- većeg broja socijalnih penzija (penzioneri sa 15 do 20 godina staža sa socijalnim penzijama),--- penzioneri za koje nije uplaćivan staž (sa velikim brojem socijalnih penzija),--- penzioneri sa povlaštenim penzijama koji kraće uplaćuju doprinos, a znatno duže primaju penziju,  ---kamata za kredite da bi se na vrijeme isplaćivale penzije i--- što je najvažnije za 5,5% manji doprinos,----manji doprinos koji uplaćuju određene djelatnosti (rudari, i nisko akumulativne djelatnost--) i ---  da ne nabrajam što bi se sve trebalo plaćati iz budžeta, a zbog uvezanosti krovnog rukovodstva p/u i Vlade nezakonito se plaća iz prikupljenih doprinosa (ide sve preko leđa penzionera).

Da se razlika za socijalne penzije plaća iz budžeta (po domaćim i međunarodnim zakonima morala bi, jer penzija je imovina –---KOLIKO UPLATIŠ TOLIKA TI JE PENZIJA) penzioneri bi po postojećem zakonu mogli imati svaki mjesec za oko 30% veću penziju. Pitam Vladu; Šta ako se penzioneri ili grupa penzionera odluće na tužbu sudu u Strazburu? Da li je bolje ispravno obračunati sve penzije po postojećem zakonu i isplaćivati ih po novim rješenjima od februara ili marta 2018 godine (razlika za socijalne iz budžeta c.ca 60 miliona KM mjesečno, a primjena zakona kod određivanja visina prve penzije ne iziskuje nova   novčana sredstva)- što je tehnički izvodljivo ili po sudskoj presudi plaćati sve krivičnim djelima uskraćene razlike penzija od kada su nastale (preko 4milijarde KM plus na to kamate i sudski troškovi?

6.       Rapa; U ovom zakonu nije utvrđen najviši iznos penzije kao u starom, gdje je bila 2.173 KM     To znači da penzije mogu biti više od ovog iznosa.

Moj stav; Daleko me više zabrinjava Plaćanje doprinosa na ugovorene poslove za određene kategorije zaposlenika. Za vrijeme trajanja ugovorenih poslova povećat će se jednokratno priliv sredstava u fond PIO, ali će se na duže vrijeme povećati odliv sredstava iz fonda, jer ugovoreni posao prosječne godišnje vrijednosti od godišnje prosječne plate povećava penziju za 2% dok taj penzioner prima penziju, kao da je svaki mjesec dok je radio (u toku 40 godina) primao za 8% veću platu.! ! !

        ---   Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Treba li sakom poslaniku godišnje povećanje plate 4% ukupno 20% i.... Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne?

 

7.      Rapa “Kada je u pitanju policija, oni trebaju svoj status riješiti kroz druge zakonske akte, ne kroz ovaj zakon. Govorili smo im da traže da se njima poboljšaju plate”.

Ovo ne bih komentirao.  Zadovoljan sam kada se predstavnici neke grupacije  trude da toj grupaciji pomognu (bilo da su u pravu sa svojim zahtjevima ili ne). Jako sam razočaran krovnim rukovodstvom p/u koji uz tolika kršenja zakona nisu za 10 godina učinili ništa da nam se zakonima zagarantirana prava ne krše u nevjerojatno visokim novčanim iznosima. Ipak su nešto postigli obmanjujući pred svaki "zakazivani protest" neinformirane penzionere da se nisu stekli uslovi za povećanje penzija i da trebamo biti zadovoljni dok primamo i ovolike penzije.

8.               28.11.2017 godine  Federalni premijer Fadil Novalić na pres-konferenciji potcrtao je da se radi isključivo o Prijedlogu zakona, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a utvrdila Vlada Federacije BiH. Na osnovu toga, poručeno je, da Prijedlog zakona o PIO nije ni premijerov, a ni resornog ministra. Također, jedan od zaključaka sastanka je da "nema nikakvih privilegija za bilo koga".

Moj komentar

Posebno sam zadovoljan da su Premijer i nadležni ministar uočili da je novi zakon neusporedio lošije rješenje od postoječeg (da se ispravno primjenjivao) ne samo za penzionere već posebno za Federaciju i državu BiH.

9.     21.10.2017 godine Premijer ističe da je novopredloženi zakon mnogo pravičniji i da ispravlja nepravdu „šume dosadašnjih različitih propisa“ po kojima su se ljudi penzionisali dosad i zbog čega su nastale anomalije.

·       Novi zakon, osim što mu je težnja da štiti penzionere srazmjerno njihovoj ugroženosti, osigurava i stabilnost penzionog fonda te redovnost isplate penzija, dok će, ostanu li na snazi sadašnji propisi i anomalije koje su proizveli, doći do urušavanja penzionog fonda, ustvrdio je premijer.

Moj komentar

Poštovani premijeru i ovaj put su Vas suradnici pogrešno informirali.

              Postoje nezakonite Uredbe sa zakonskom snagom koje je Vlada mogla donositi u ratnim uslovima,a koje ako ih Parlament nije potvrdio u roku od mjesec dana od donošenja više ne vrijede. Mada ne vrijede na njih nemam primjedbi.

              Od „šume dosadašnjih propisa“ ne znam ni za jedan koji se mogao (smio) primijeniti, a da njegova primjena ne bi bila Krivično djelo po članu: 383. 387. ili 177. Naime propise sa zakonskom snagom može donositi ili mijenjati samo Parlament ili neko ovlašten od parlamenta, ali tek po objavi tog ovlaštenja u Službenim n. F.BiH . Takvih propisa i ovlaštenja za IZMJENE (kršenja)  POSTOJEĆEG ZAKONA O PIO/MIO nije bilo. Anomalije su nastale krivičnim djelima za koje nije niko odgovarao.

              Posebno ugrožene penzionere (sa socijalnim penzijama) treba štititi Parlament na prijedlog Vlade sredstvima iz budžeta (sredstvima svih pa i penzionera,a ne samo penzionera). Nažalost ugroženi socijalni penzioneri štićeni su samo sredstvima penzionera pa je cijela grupacija penzionera postala od radne socijalna u kojoj je socijalna zajamčena penzija veća od prosječne, a NKV penzioner sa 40 godina radnog staža prima istu penziju kao VKV sa istim radnim staž-om i do istog broja godina života primi preko 31.000 KM više od VKV.

   

  1. Prijedlog zakona o MIO/PIO je protiv umirovljenika, stoga SBB traži da Vlada ponudi oporbi povećanje mirovina, smanji enormnu potrošnju birokracije i u proračunu pronađe novac koji je za to neophodan.

      U cijelosti podržavam stav SBB-a

 

Superpenzioner
http://superpenzioner.blogger.ba
26/12/2017 14:20