beats by dre cheap

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA Nema pokretanja tužbi od:--- Kantonalnog tužilaštva, ---- FZ PIO/MIO ili ---- SUPUFBIH (predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) na sljedeća pitanja koja pokrećem ispred neformalne grupe penzionera od februara 2008 godine : Na pitanje broj 1 Zašto se i na osnovu kojeg zakonskog propisa penzija novo penzioniranog usklađuje sa isplatnim koeficijentom većim od koeficijenta člana 51., a penzija ranije penzioniranog sa koeficijentom rasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje sa koeficijentom manjim od člana 51. ? Po Zakonu o PIO/MIO obje penzije (novo i ranije penzioniranog) moraju se usklađivati sa koeficijentom člana 51. Na pitanje broj 2 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Za januar 2007. godine umjesto koeficijenta porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje najniži iznos penzije ( 1,00) korišten isplatni koeficijent (1,35) u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći i ne definiran pojam kojeg onaj koji ga neovlašteno određuje može po svom nahođenju odrediti u većoj ili manjoj vrijednosti ? • U januaru 2008 godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0261 nezakonito je korišten isplatni 1,57 ? • U januaru 2009. godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0248 nezakonito je korišten isplatni 1,65 ? Na pitanje broj 3 i broj 4 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • U januarima 2007. , 2008. i 2009. godine pri određivanju visine koeficijenta člana 51. nije korišten propis člana 51. po kojem se jedino može izračunati visina tog koeficijenta.? • Zašto se kršeći zakon po nahođenju onoga ko je neovlašten da određuje visinu koeficijenta člana 51. koriste nezakonito dvije vrijednosti tog koeficijenta: veća od 1 (isplatni) za: najnižu, zajamčenu, prvu i najvišu i manja = 1 za „Ostale“ penzije? UPOZORAVAM Po članu 51. Zakona o PIO/MIO kada se moraju koristiti dvije vrijednosti koeficijenta člana 51. (raspoloživa sredstva manja od troškova za podjelu penzija) Vrijednost = 1 koristi se samo za najnižu, dok se sve ostale penzije isplaćuju umanjene za isti koeficijent (manji od 1). Na pitanje broj 5 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Razlika od po zakonu izračunatih visina socijalnih penzija (od penzionera i javnosti sakrivanih) do visina isplaćenih i nezakonito određenih (javno objavljenih) tih socijalnih penzija isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto po zakonu iz budžeta? O svim ovim kršenjima detaljno je informirano Tužilaštvo, samim tim i Vještak, a aktivno su u kršenjima učestvovali predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO/MIO i neovlašteni naredbodavac. Kršenje člana 340 K.Z.BiH Mada po Ustavu ni Parlament ne može odobriti kršenje stečenih imovinskih prava penzionera (neko je to ipak nezakonito odobrio? Na pitanje broj 6 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Od 01.10.2009. godine po Zaključku Vlade broj 822 sredstva za isplatu penzija po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz budžeta F. BiH i 50% iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (član 126 Zakona o PIO/MIO) Na pitanje broj 7. Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe Umjesto da se primjeni zakon i penzije isplate na vrijeme netko neovlašteno i nezakonito odlučuje da se kasni sa isplatom dok se ne prikupe potrebna sredstva pa isplate penzija kasne i do 10 dana kako bi se sve penzije u tom mjesecu ravnomjerno umanjile (onima koji su tako nezakonito odlučili oko 50% manje su smanjene penzije. Na pitanje broj 8 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Ni kršenje zakona kada (na prijedlog Vlade) Upravni odbor PIO/MIO odobrava podizanje kredita za nedostajuća sredstva za isplatu penzija na vrijeme-- bez kašnjenja -- na koje FZ PIO/MIO plaća kamate (samo u jednoj godini plaćeno je 1.364.719 KM), umjesto da traži isplatu iz budžeta svih sredstava sa kamatama koje mu je nenamjenski i nezakonito oduzela Vlada (da ona diže kredite i otplaćuje kamate). Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama koje sam po prijedlogu Tužilaštva uputio 23.09.2010. i 19.11.2015 godine Tužilaštvu i FZ PIO/MIO dobio sam odgovor na 7 (u nastavku postavljenih) pitanja i proslijedio ga 08.03.2011. godine Tužilaštvu. Po primljenom odgovoru UO FZ PIO/MIO je po zakonu određivao svaki mjesec visine penzija i to uredno zavodio u knjigama. Te odluke su sakrivane od javnosti i umjesto njih su objavljivane druge vrijednosti po kojima je vršena isplata penzija.(Kršenje domaćih i međunarodnih zakona i Ustava BiH. Nisam dobio do danas tražene odgovore od Tužilaštva ni na jedno od sljedećih 7 postavljenih pitanja : ---Kršenje Člana 72 1--Na osnovu kojeg pravovaljanog dokumenta se od 01.01.2007. godine na drugi način obračunavaju ove penzije u odnosu na prethodno obračunavane? Podsjećamo: Samo onaj ko je donio;- Odluku 57/00 (Visoki predstavnik za BiH), odnosno onaj ko je donio-Zakon o PIO/MIO F. BiH (Parlament F. BiH) mogu na isti način na koji su donijeli promijeniti to, ili ovlastiti nekog drugog da to u njihovo ime promijeni. Da bi ta promjena stupila na snagu i mogla se primjenjivati mora se objaviti u Službenim novinama F. BiH sa datumima stupanja na snagu i datumom primjene. Ništa od ovog nije urađeno Odluka 57/00 još nije povučena. Član 72. Zakona o PIO/MIO nije promijenjen. 2--Na osnovu čega je Upravni odbor PIO/MIO donosio, a i danas donosi odluke o visini najniže i zajamčene penzije kršeći član 72.? (Je li mu u djelatnosti i ko ga je ovlastio?) ---Kršenja članova : 3, 32, 50 i 51 Zakona PIO/MIO F. BiH. 3 –Zašto se ispravno određena visina prve penzije po zakonu (članovi 32 i 50) nezakonito (na osnovu kog člana zakona?) množi sa „isplatnim koeficijentom“? 4. –Po kojem zakonskom aktu i od kada se može tako koristiti i uvoditi „isplatni koeficijent“, po Zakonu o PIO/MIO nepoznat i ne definiran pojam? 5–Zašto se ne primjenjuje član 51. Zakona o PIO/MIO? 6–Na osnovu čega se uopće obračunava koeficijent iz člana 51.? 7--Po kom zakonskom aktu se odstupilo od odredaba člana 51. Zakona o PIO/MIO po kome usklađivanje penzija mora biti jedinstveno i jednako za sve korisnike penzija kada se ne smanjuju (Ni za jedan mjesec penzija ni jednom penzioneru nije smanjivana u odnosu na prethodno isplaćenu)? Do danas Tužilaštvo nije podnijelo tužbu, jer je donijelo Rješenje od 04.05.2016. godine : -djelimična dozvola pristupa, nema zakonskih pepreka za uvid u spis. Navodi neosnovani. Žalba nije dozvoljena. Može se pokrenuti upravni spor. Ne mogu nakon više od 8 godina vidjeti ni slova od odgovora vještaka na samo bar tri od traženih 9 pitanja na koja sam tražio odgovore po Zakonu o pristupu informaijama

Superpenzioner
http://superpenzioner.blogger.ba
30/06/2019 10:27